Konkurranserett

Effektiv konkurranse er en bærebjelke for vår økonomiske modell. Derfor er prinsipper som skal sikre konkurranse i næringslivet nedfelt både i norsk regelverk og i EU/EØS-retten. Også på innkjøpsfeltet og i offentlige anskaffelser får konkurransereglene økt betydning.

Konkurranseloven forbyr konkurransebegrensende samarbeid mellom foretak og utilbørlig utnyttelse av en dominerende stilling i markedet. Når offentlige eller private virksomheter skal foreta innkjøp er det vesentlig at man kan stole på at leverandører sørger for effektiv konkurranse seg mellom og ikke samarbeider («bid rigging») på en måte begrenser konkurransen.

Både Høyesterett og Konkurransetilsynet har slått ned på prosjektsamarbeid, og lagt til grunn en streng standard for hva som kan tillates under konkurransereglene.

Inventura Advokat har inngående kjennskap til hvordan konkurransereglene virker inn på anskaffelser i både offentlig og privat sektor. Inventura gir råd til oppdragsgivere om hvordan håndtere mistanker om ulovlig prosjektsamarbeid eller utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. Overfor leverandører gir vi råd om hvordan prosjektsamarbeid kan gjennomføres i tråd med konkurransereglene.