Med innføringen av Åpenhetsloven har sosial bærekraft blitt lovregulert i Norge.

Åpenhet i bygg- og anlegg

Om lag 2000 norske selskaper i bygg- og anleggsbransjen er direkte omfattet av Åpenhetsloven. – Vi ser at mange av våre kunder i bransjen er godt i gang med arbeidet, sier Arne Sivertsen i Inventura.

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven trådte i kraft 1. juli 2022, og krever at større virksomheter hvert år offentliggjør sitt arbeid med å forebygge brudd på sosial bærekraft. Aktsomhetsvurderingene skal omfatte både egen virksomhet, men også leverandørkjeder og andre forretningspartnere.   

– Risikoområder som diskriminering og sosial dumping vil fra nå av bli gjenstand for aktsomhetsvurderinger – en ny metodikk for bransjen, sier Rikke Bentzon, som er manager i Inventura.

– Dette er temaer bransjen lenge har vært opptatt av som man nå fortsetter å jobbe systematisk med i tråd med det nye lovverket, tilføyer Sivertsen, som er partner i Inventura.

Innen 30. juni i år må selskapene gjøre informasjon om sine aktsomhetsvurderinger tilgjengelig for allmennheten.

– Mange er heldigvis allerede godt i gang. For dem som ennå ikke har startet dette arbeidet anbefaler vi å starte umiddelbart, sier han.

Aktsomhet i hele verdikjeden

Komplekse og lange verdikjeder i bygg- og anleggsbransjen kan gjøre det ekstra utfordrende å få oversikt. 

– I de fleste byggeprosjekter er mange underleverandører involvert. Belegningsstein kan stamme fra et steinbrudd i Nord-Kina, eller elektronikk-komponenter kan inneholde sjeldne mineraler fra koboltgruver i Kongo. Her har menneskerettighetsorganisasjoner blant annet avdekket at barn har vært involvert i arbeidet. Disse utfordringene er noe av bakgrunnen for Åpenhetsloven, og det loven er ment å bøte på, forteller Bentzon.

– Det kan ofte være utfordrende å utføre aktsomhetsvurderinger gjennom hele verdikjeden, men du skal kartlegge dine underleverandører så langt det lar seg gjøre, og sannsynliggjøre at de har rent mel i posen. Det holder ikke lenger at du har oppfordret dem til å være greie, legger hun til.

Mange leverandørledd i bygg og anlegg 

En entreprenør benytter gjerne store grossister i et prosjekt.

– Grossisten er på sin side gjerne avhengig av flere hundre ulike underleverandører for å levere sine produkter, og da blir verdikjeden lang og kompleks. Etter vår erfaring jobber de seriøse aktørene i bransjen samvittighetsfullt og systematisk for å sikre den sosiale bærekraften i sine verdikjeder, sier hun. Her kan de ulike leverandørene lære av hverandre. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger handler blant annet om å identifisere, vurdere og prioritere hvilke leverandørledd som har størst risiko for brudd på sosial bærekraft. 

– Der man identifiserer stort innkjøpsvolum kombinert med risiko for brudd og høy alvorlighetsgrad, bør man også prioritere innsatsen. Man bør begynne der man har størst påvirkningskraft, anbefaler Bentzon. 

En bedrift som kjøper mange produkter fra Kina, kan for eksempel gjennom en aktsomhetsvurdering komme frem til at det er fornuftig å engasjere en profesjonell tredjepart for å reise til produksjonsstedet og gjennomføre inspeksjoner.

– Det kan blant annet omfatte kontroll på lønns- og arbeidsvilkår og hvordan ansatte har det også når de ikke er på jobb, opplyser hun.

Høy risiko med materiell til bygg- og anlegg 

De største risikoene i leverandørleddene er ofte knyttet til materialer og produkter som importeres, særlig fra lavkostland. 

– Bygg- og anleggsmateriell som stein, trevirke og metall er typisk høyrisikokategori innenfor bygg og anlegg, sier Bentzon.

I entreprisekonkurranser vil byggherrene basert på Åpenhetsloven stille krav innen sosial bærekraft til leverandørene. Dermed må også virksomheter som ikke er direkte omfattet av loven forberede seg på å dokumentere samsvar med kontraktens krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, for å være konkurransedyktig.

– I en konkurranse kan for eksempel måten leverandørene følger opp sosial bærekraft påvirke muligheten for å kvalifisere seg. Slik kan markedet påvirkes i riktig retning, fastslår hun. 

Åpenhetsloven for sosial bærekraft 

Det er ofte stort fokus på miljøsiden i bærekraft, og bygg- og anleggsbransjen har lenge jobbet med å redusere utslipp gjennom blant annet å ta i bruk elektriske anleggsmaskiner og andre bærekraftige løsninger, ifølge Bentzon. 

– Med innføringen av Åpenhetsloven har sosial bærekraft blitt lovregulert i Norge. Aktsomhetsvurderinger er en del av et beslutningsgrunnlag som handler om å ta kontroll også på utvikling av den sosiale bærekraften, fortsetter hun.

Hjelp til aktsomhetsvurderinger

Inventura har inngående kompetanse på innkjøp og verdikjeder, og har utviklet en prosess med tilhørende verktøy for å oppfylle kravene i Åpenhetsloven så effektivt som mulig.

– Vi bistår blant annet våre kunder med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Dette inkluderer analyse av verdikjeden og prioritering av områder der leverandørene må dokumentere samsvar med Åpenhetsloven. Vi har også utviklet maler for hvordan selskapene kan kommunisere sine aktsomhetsvurderinger på sine nettsider, samt håndtere innsynsforespørsler, opplyser Bentzon.

– Vi kan også hjelpe kunder med å formulere kvalifikasjonskrav i forbindelse med prosjektanskaffelser og investeringskjøp, slik at kravene i Åpenhetsloven ivaretas i anskaffelsen, tilføyer Sivertsen. 

Ved brudd  på Åpenhetsloven 

Hvis brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold avdekkes hos leverandører, kan samarbeidet i ytterste konsekvens avsluttes.

– Dette gjelder brudd som ikke omfattes av andre lover, og siden Åpenhetsloven er såpass ny vil det ta tid å avklare hvor grensene går. Det er dessuten fullt mulig å legge inn i kontrakten at avvik fra loven eller selskapets standard vil få konsekvenser, sier Sivertsen.

Brudd på kravene i Åpenhetsloven vil medføre at Forbrukertilsynet ilegger bøter.

– Jeg tror at mange selskaper ikke har innsett omfanget av kravene i Åpenhetsloven ennå. Loven henviser til retningslinjer fra OECD for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i seks steg. OECD-retningslinjene er per i dag lite bransjespesifikke, og det er i stor grad opp til hvert enkelt selskap å vurdere hvordan de skal utføre arbeidet. Inventura kan skreddersy et system som sikrer at kravene ivaretas, sier Bentzon.

Omdømmetap kan koste dyrt 

Virksomheter som ikke tar Åpenhetsloven på alvor, kan både direkte og indirekte få merke negative konsekvenser.

– Brudd på Åpenhetsloven er veldig dårlig reklame, og en ripe i lakken som ingen ønsker. Det er ikke sikkert at en bot er det som svir mest – omdømmetapet kan ta lang tid å rette opp, sier Sivertsen.

Fokuset på bærekraft vil bare øke i årene fremover, derfor er det viktig å ikke sove i timen, men prioritere å oppfylle kravene i loven innen fristen. 

– Nøkkelordet her er «aktsom», og der er vi nordmenn kanskje litt naive – det går bra å sykle uten hjelm, helt til det ikke går så bra. Selskaper som velger ikke å bruke ressurser på å oppfylle kravene i åpenhetsloven vil angre på det, konkluderer Arne Sivertsen.

Tar ansvaret på alvor

BOB, Bergen og omegn boligbyggelag, har sosial bærekraft i ryggraden og er positiv til Åpenhetsloven. – Å sikre at menneskerettigheter følges og at det er anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden er helt i tråd med verdigrunnlaget vårt, sier administrerende direktør Harald Schjelderup.

BOB er Vestlandets største boligbyggelag, med over 75.000 medlemmer. 

– Åpenhet er viktig for oss. Vi vet at bygg- og anleggsbransjen, hvor BOB som boligbygger har noe av sin hovedvirksomhet, har høy risiko for arbeidsulykker, sosial dumping og mangel på anstendige arbeidsvilkår. Vi håper derfor at loven kan bidra til å redusere slike risikoer i norsk arbeidsliv, sier Schjelderup.

Åpenhetsloven synliggjør risikoene for brudd på menneskerettigheter som foreligger i norsk arbeidsliv i enda større grad enn før.

– Loven gjør oss naturligvis enda mer bevisste på vårt ansvar og påvirkningskraft for å forhindre slike rettighetsbrudd. Videre setter loven krav om at vi setter noe av arbeidet vårt med sosial bærekraft i system – selv om mange krav allerede har vært kjent gjennom særlovgivning for bygg- og anleggsbransjen, og derfor ikke er ukjente i seg selv, forteller han.

Godt i gang med aktsomhetsvurderingene

BOB er godt i gang med å oppfylle aktsomhetsvurderingene loven krever.

– På overordnet plan har vi startet med å forankre respekten for menneske- og arbeidstakerrettigheter i våre styrende organer, og påbegynt kartlegginger av våre leverandører. Ettersom Åpenhetsloven pålegger oss en enda større bevissthet om den påvirkningskraften vår virksomhet har, er det viktig at vi tar dette ansvaret på alvor, og sørger for at alle våre leverandører og samarbeidspartnere som omfattes av loven, også overholder kravene, fastslår Schjelderup.

For å behandle innsynsforespørsler har BOB også etablert et konkret kontaktpunkt: aapenhetsloven@bob.no.

– BOB BBL sin rapport om aktsomhetsvurderinger i virksomheten vil nærmere utdype hvordan vi ellers arbeider med å oppfylle Åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurderinger, opplyser Harald Schjelderup.

Fakta Åpenhetsloven

 • Skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.
 • Trådte i kraft 1. juli 2022.
 • Gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge.
 • Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen oppfyller to av følgende tre vilkår:
  • Salgsinntekt på 70 millioner kroner.
  • Balansesum på 35 millioner kroner.
  • Har i gjennomsnittlig ansatt 50 årsverk i regnskapsåret.
 • Selskapene pålegges å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i en årlig rapport som skal offentliggjøres innen 30. juni.
 • Aktsomhetsvurderingene skal utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og består av seks trinn:
 1. Forankre ansvarlighet.
 2. Kartlegge negative konsekvenser.
 3. Iverksette tiltak.
 4. Følge opp tiltakene.
 5. Kommunisere med berørte interessenter.  
 6. Gjenopprette.
 • Forbrukertilsynet veileder om og fører tilsyn med loven, og forventer at berørte virksomheter er i gang med arbeidet med åpenhetsloven. 

Kilde: Forbrukertilsynet

Vi kan hjelpe!

Konsulentene i Inventura er spesialister på innkjøpsdrevne verdikjeder og kan bistå virksomheter med blant annet:

 • Veiledning ifm. om gjeldende krav som stilles i åpenhetsloven er ivaretatt eller hvordan disse kan ivaretas i den konkrete virksomheten.
 • Aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 4.
 • Implementering av interne retningslinjer etter åpenhetsloven.
 • Foredrag og kurs om åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om Åpenhetsloven