Avvisning av utenlandske leverandører

Innkjøpsfaglig kan det være gode grunner for å legge til rette for utenlandske leverandører. Det øker konkurransen og interessen i markedet. Men har de like rettigheter som norske leverandører? Og kan man avvise utlendinger hvis man ønsker det?

Det følger av anskaffelsesloven § 3 at følgende virksomheter har rettigheter etter loven:

«Rettighetshavere etter loven er virksomheter som er opprettet i samsvar med lovgivningen i en EØS-stat og har sitt sete, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en slik stat. Det samme gjelder virksomheter som er gitt rettigheter etter WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av, i det omfang som følger av slike avtaler.»

Vi har etablert en oversikt over de virksomheter som faller innenfor disse kategorier. De har fulle rettigheter etter anskaffelsesregelverket, og skal sidestilles med norske virksomheter. De vil derfor også kunne ta i bruk de sanksjoner som følger av regelverket.

Virksomheter fra en rekke andre land har ikke tilsvarende rettigheter etter loven. Eksempler vil være virksomheter fra store land som  Brasil, Russland, India og Kina (BRIC-landene), Argentina og Tyrkia. Disse kan dermed lovlig avvises fra konkurransen. For å sikre forutberegnelighet kan det være hensiktsmessig å innta i konkurransegrunnlaget en bestemmelse om at oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise leverandører som ikke er rettighetshavere etter anskaffelsesloven § 3.