Dialog om kvalifikasjonskrav i anbudskonkurranser

Anskaffelsesforskriften fastslår at oppdragsgiver i tilbudskonkurranser kan ha dialog med leverandørene. Dialogen kan gjelde «alle sider ved tilbudene».

Dette må innebære at oppdragsgiver kan gå i dialog med en leverandør også om oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Oppdragsgivers adgang til å gå i dialog om oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er imidlertid noe mer avgrenset enn hva ordlyden med første øyekast skulle tilsi.

Dokumentasjon kan suppleres

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har lagt til grunn at oppdragsgiver ikke kan gå i dialog med en leverandør om kvalifikasjonskrav som ikke er oppfylt ved tilbudsfristens utløp, se sak 2017/75. Der leverandøren har levert dokumentasjon for oppfyllelse av dokumentasjonskravet i tilbudet, men opplysningene er mangelfulle, kan derimot oppdragsgiver be leverandøren om ettersending eller supplering av den innleverte dokumentasjonen, jf. eksempelvis sak 2019/379.

Dette skillet kommet tydelig frem i to avgjørelser avsagt av Kofa den siste tiden. Begge avgjørelsene gjaldt spørsmålet om oppdragsgivers plikt til å avvise leverandører som hevdet seg kvalifisert gjennom bruk av underleverandører.

Må skje før tilbudsfristen

I sak 2020/515, som ble avgjort i stornemnd, var tilfellet at en leverandør i sitt opprinnelige tilbud ikke leverte dokumentasjon på oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav knyttet til sentral godkjenning. I revidert tilbud vedla imidlertid leverandøren en forpliktelseserklæring fra en underleverandør som oppfylte det aktuelle kvalifikasjonskravet.

Det fremgikk at tilknytningen til den aktuelle underleverandør skjedde i tidsrommet mellom opprinnelig tilbudsfrist og frist for innlevering av revidert tilbud. Klagenemnda kom da til at oppdragsgiver ikke hadde adgang til å vektlegge den ettersendte dokumentasjonen, ettersom den ikke viste at leverandøren var kvalifisert ved den opprinnelige tilbudsfristens utløp.

I sak 2020/623 var tilfelle at en leverandør i sitt opprinnelige tilbud hadde levert forpliktelseserklæring fra en underleverandør for oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav, men at det var uklart om underleverandøren oppfylte et kvalifikasjonskrav knyttet til erfaring med legging av en bestemt type rør.

Klagenemnda kom da til at oppdragsgiver kunne vektlegge ettersendt dokumentasjon angående denne underleverandørens oppfyllelse av kvalifikasjonskravet, selv om ettersendelsen skjedde så sent som etter tildeling av kontrakt.

Tidspunktet er sentralt

Det avgjørende for om oppdragsgiver kan vektlegge ettersendt dokumentasjon for oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav er altså ikke når dokumentasjonen innhentes, men hvorvidt kvalifikasjonskravet rent faktisk var oppfylt ved tilbudsfristens utløp.

Her kan du lese mer om offentlige anskaffelser og hvordan Inventura kan bistå for å sikre at både regelverket etterleves og at det gjøres gode, kvalitative innkjøp.