Effektiv kompetanseutvikling med digital opplæring

Korona-pandemien har åpnet øyene våre for en mer digital arbeidshverdag, en arbeidshverdag som vi for bare et år siden ikke trodde var mulig. Nå gjelder det å benytte den nye hverdagen til å drive kompetanseheving digitalt.

Inventura ser store muligheter innen digital transformasjon av intern kompetanseheving av innkjøpsfunksjonen. Digital læring er smart. Det er mer effektivt, motiverende og inspirerende for deltagerne enn tradisjonell undervisning.

I tillegg er det skalerbart med lave endringskostnader underveis. I en ellers travel hverdag med knapphet på ressurser vil nye, smarte digitale læringsformer være en stor fordel for enhver organisasjon.

Bygge fremtidens innkjøpsfunksjon digitalt

Kompetansebygging er helt nødvendig for å bygge framtidens innkjøpsfunksjon som relevant, og en viktig strategisk kompetansearena for forretningen.

Kravene til tverrfaglig kompetanse øker, særlig når det gjelder innkjøpene og innkjøpernes grensesnitt mot teknologi og bærekraft. Innkjøp er et strategisk virkemiddel, men for å utnytte dette fullt ut må nødvendig og fremtidsrettet kompetanse være på plass.

Digital læring gir effektiv kompetanseheving

Organisasjonen din er gjerne stor og geografisk spredd, og det er kostnadskrevende å arrangere og gjennomføre store fagsamlinger. Innkjøpsfunksjonen er ofte desentral, og det gjøres store og komplekse innkjøp i linjeorganisasjonen. Det er vanskelig å samle alle til kurs.

Hvorfor ikke la de ansatte bygge kompetanse når de selv ønsker det, gjennom læringsportaler med digitalt læringsinnhold? Da kan dine ansatte bygge kompetanse hvor som helst, når de kan og på alle tilgjengelige digitale flater.

Fordelene ved e-læring er godt dokumentert gjennom forskning, for eksempel slik det beskrives i denne artikkelen av Elisabeth T. Welsh et al. Der finner du også mer om noen av ulempene, som i stor grad knyttes til behovene for god planlegging og innsats i utvikling av e-lærings-innholdet.

Forberede, utvikle og erfare

Digital læringsmetodikk kan deles inn i tre faser, Forberede, Utvikle og Erfare.

For det første må det settes krav til den enkelte ansattes egeninnsats og forberedelse for å bygge nødvendige ferdigheter gjennom selvstudier. Digitalt læringsinnhold kommer i flere farger og fasonger. Det kan være e-læring basert på mikrolæringsprinsipper, digitale forelesninger, podcaster, artikler/whitepapers/journaler eller fagblogger. Innholdet er ofte generisk og finnes tilgjengelig i ulike kanaler.

Noen forberedelser kan også være skreddersydde selvstudier som beskriver prosesser i virksomheten, andre kan være intern løsningsmetodikk for konkrete utfordringer og problemstillinger.

Samhandling øker læringseffekten

Etter at den ansatte har bygget tilstrekkelig kompetanse gjennom selvstudier, må erfaringer og kunnskap deles for å utvikle et felles sett med ferdigheter. Selv om mye kan løses gjennom selvstudier trenger vi refleksjon og diskusjon med andre for å utvikle egne ferdigheter.

Live webinarer med korte teoribolker og oppsummering og hovedvekt på casetrening med reelle utfordringer fra hverdagen til den enkelte er en anbefalt metodikk. Det siste året har vist at teams eller andre lignende kommunikasjonsplattformer er velegnet til å gjennomføre webinarer.

Gode oppgaver – mye gruppearbeid

Du tenker kanskje at dette fort kan bli kjedelig. Nøkkelen til suksess ligger i god regi, godt definerte case oppgaver og utstrakt bruk av brake-out rom til gruppearbeid – i tillegg til felles gjennomganger.

Til slutt skal den ansatte erfare, dvs. bruke egentrening og utviklede egenskaper i reelle oppgaver. Her vil den økte kompetansen komme til uttrykk i konkret oppgaveløsning til gode for forretningen.

Hvorfor akkurat nå?

Nå er det moment i de fleste organisasjoner til å etablere gode digitale læringsvaner, basert på den digitale hverdagen så mange av oss opplever allerede. Dette bør utnyttes! Digitale læringsformer gir svært effektiv læringseffekt, og bidrar til en god læringskultur i organisasjonen.

Innkjøpsfunksjoner trenger ny og oppdatert kompetansepåfyll – og det raskt. I et år nå har fokuset for de fleste vært å holde hjulene i gang i en krevende arbeidshverdag. Nå er tiden inne for å dekke kompetansegapet, for å bygge framtidens innkjøpsfunksjon.

Et enkelt sted å begynne er Inventuras eget e-læringsprogram «Innkjøpsskolen». Det er et grunnkurs i hvordan man kan gjennomføre gode innkjøp, for både privat og offentlig sektor, som også kan brukes i arbeidet med å bli sertifisert som offentlig innkjøper gjennom SOA Basis.

 

Slik lykkes du med digitale kompetanseprogram:

  1. Sørg for å anskaffe et godt LMS (learning management system) tilpasset bedriftens størrelse
  2. Tenk nøye igjennom hva som skal være skreddersøm og hvilke generiske kurs og opplæring du kan kjøpe billigere i markedet
  3. Gjør en kost/nytte vurdering på hvilken læringsmetodikk du ønsker å benytte
  4. Bruk tiden sammen med andre til casetrening og diskusjon
  5. Sett av tid og ressurser til utvikling av læringsmateriell. Digitalt læringsmateriell er krevende å utvikle og krever fagkompetanse på manus og produksjon
  6. Sett av nok tid til kvalitetssikring og språkvask
  7. Lag maler og presentasjonsmateriell som gir gjenkjennende effekt hos deltagerne
  8. Vær kreativ i bruken av læringsmetoder. Engasjer kursdeltager med å kombinere verktøy for læring – f.eks. med verktøy for quizer og spørreundersøkelser underveis i forelesningene.