For få grønne innkjøp i Norge

Oppdragsgivere i offentlige virksomheter legger i liten grad vekt på miljø ved anskaffelser. Det vil Inventura gjøre noe med.

I 2016 analyserte Inventura 244 konkurranser som ble publisert på Doffin i 2015. Analysen tok for seg kategoriene møbler, IKT-utstyr, yrkesklær og transport.

Miljøkrav i anskaffelser

Hovedvekten i analysen ble lagt på transportanskaffelser, og bestod av en detaljert kartlegging av i hvilke grad konkurransegrunnlag beskriver relevante miljøaspekter, samt om det angir krav til leverandører, ytelser, produkter og tjenester som bidrar til å fremme gode miljøprestasjoner. Disse åtte miljøaspektene ble vektlagt:

  • Redusert transportbehov
  • Miljøteknologi
  • Drivstoff og energieffektivitet
  • Utslipp lokalt/regionalt
  • Utslipp klimagasser
  • Støy
  • Miljøvennlig kjørestil
  • Miljøvennlig drift

Rapporten «Ivaretakelse av miljøaspekter i offentlige anskaffelser, status 2015» ble utarbeidet på oppdrag for Difi. Du finner den her.

Stigende bevissthet knyttet til bærekraftige innkjøp

I 2017 beskrev Inventura ivaretakelse av miljøaspektene ved innkjøp av mat og drikke, basert på en kartlegging av konkurranser publisert på Doffin i 2016. Det viser et noe mer nyansert (og mindre nedslående) bilde av situasjonen enn året før, men med betydelige rom for forbedringer. Resultatene er gjengitt i «Veiledning i bærekraftig innkjøp av mat og drikke», som ble utarbeidet på oppdrag for Difi.

I 2018 gjennomførte Inventura to ulike kartlegginger, begge basert på konkurranser publisert på Doffin i 2017. I samarbeid med Oslo Economics leverte vi rapporten «Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser» på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet. Denne er sitert mer enn 70 ganger i Meld. St. 22 (2018–2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser.

Her dekkes kategorier som avfallstransport, bygg, mat og drikke og transporttjenester, i tillegg til at det ble foretatt en spørreundersøkelse blant innkjøpere. Senere samme år gikk vi i samarbeid med Asplan Viak detaljert gjennom 120 konkurranser innen anleggsmarkedet. Her redegjøres for bruken av ulike typer av miljørelaterte krav. Et av funnene er at kun tre prosent av konkurransene vekter miljø i tildelingskriteriene, mens tallet for bygg også er lavt, cirka 12 prosent. Den gjennomsnittlige vektingen av pris i anleggsmarkedet er 82 prosent, mens det tilsvarende tallet for bygg er 69 prosent. Du kan lese rapporten «Nullpunktsundersøkelse for miljøkrav i offentlige anskaffelser innen anleggsarbeid» her.

Stort forbedringspotensial for miljøvennlige innkjøp

Våre kartlegginger viser at oppdragsgivere i liten grad velger konkurranseformer og utformer kontraktsvilkår som motiverer leverandørene til å strekke seg. 85-95 prosent av anskaffelsene baserte seg på prosedyren åpen anbudskonkurranse, og kun et fåtall hadde gjennomført åpne dialog- eller tilbudskonferanser. Samlet sett forekommer miljøaspekter i en mindre del av alle kontraktsvilkårene som ble undersøkt, men under 10 prosent inneholdt noen form for sanksjoner eller insentiver som bidrar til kontinuerlige forbedringer i prestasjonene.

De viktigste funnene er at det er et stort forbedringspotensial. Dette gjelder både antall konkurransegrunnlag med beskrivelser av relevante miljøaspekter, og hvor hensiktsmessig og ambisiøst kravene er utformet for å oppnå en reduksjon i negative miljøkonsekvenser.

Offentlige anskaffelser: Et strategisk virkemiddel i «det grønne skiftet»

For å nå Norges klima- og miljømål er det nødvendig å bruke offentlige anskaffelser som et viktig verktøy og strategisk virkemiddel. Som krevende kunde kan offentlig sektor stimulere markedet til å utvikle nye og innovative mobilitets- og transportløsninger. De kan bidra til utvikling av ny utslippsfri transportteknologi, overgang til fornybart drivstoff, reduserte utslipp og andre negative miljøeffekter. For å oppnå god effekt er det vesentlig at oppdragsgiver tenker på hvordan de samlede miljøprestasjonene kan forbedres gjennom et grundig arbeid i planlegging av anskaffelsen – før konkurransegrunnlaget ferdigstilles.

Ønsker miljøeffektive løsninger, men…

Noen innkjøpere kan oppleve at det er krevende å holde oversikt over, og stille relevante krav, i markeder med rask teknologisk utvikling (som transportsektoren). Det er ofte komplekse anskaffelser med mange interessenter som skal tilgodeses, og svært mange aspekter som skal håndteres. Iblant er det også usikkerhet om hva som er de mest bærekraftige og grønne løsningene – noe som kan gjøre utarbeidelse av konkurransegrunnlaget krevende.

Oppdragsgivere angir ofte et ønske om miljøeffektive løsninger uten at det er tydelig spesifisert hvordan dette vektlegges ved tildelingen. Det er derfor et åpenbart behov for utvikling av mer standardiserte kravsett og enkle evalueringsverktøy. Difi har lansert «Kriterieveiviseren» som ønsker å bistå oppdragsgivere med dette. Sammen med et rikt utvalg av andre veiledere på anskaffelser.no hører den hjemme i en profesjonell innkjøpers verktøykasse.

Vil motivere markedet i grønn retning

Inventura mener at økt bruk av prestasjonsfremmende konkurranseformer som motiverer markedet til å levere de beste løsningene, også vil kunne bidra positivt. Det nye regelverket for anskaffelser legger til rette for økt bruk av forhandlinger og dialog. Vi tror at metoden Best value procurement (BVP, prestasjonsinnkjøp) kan være et godt supplement i verktøykassen.

Inventura vil bistå med råd om valg av metoder, kravsett og verktøy som kan gjøre oppdragsgivere bedre i stand til å fremme miljøprestasjoner og ivaretakelse av bærekraftsmål.