Slik sikrer du miljøet med lav risiko

Rælingen kommune sikret seg lav risiko og gode miljøresultater de vanskelig kunne realisert i en ordinær anbudskonkurranse. Kommunen ble den første i Norge til å bygge skole med anskaffelsesmetoden Best Value Procurement.

Under planleggingen av Nye Fjerdingby skole (NFS) valgte Rælingen kommune å bli en nasjonal pilot for anskaffelses- og prosjektstyringsmetoden Best value (BVP) – med støtte fra Digitaliseringsdirektoratet.

BVP – mest kvalitet for fastsatt pris

På norsk kalles BVP for prestasjonsinnkjøp, fordi oppdragsgiver tildeler kontrakten til den leverandør som kan dokumentere at tilbudt løsning gir høyest prestasjoner (og mest kvalitet) innen en fastsatt makspris.

-Eiendomsforvaltningen skal bidra til å nå kommunens mål om reduksjon av klimafotavtrykk. Vi ønsker derfor en arealeffektiv skole med høye miljøambisjoner, sier Per H. Carlsson, leder for utbygging i Rælingen kommune. – Gjennom bruk av BVP får vi miljøkvaliteter som ville vært vanskelig å realisere i en ordinær anbudskonkurranse. Vi får et skoleanlegg med 25% lavere klimagassutslipp, 60% mindre energibehov og 20 % lavere livssykluskostnader sammenlignet med referansebygget. Politikerne er svært tilfreds med gjennomføringen av konkurransen. De har vedtatt å utløse de tilbudte tilleggsverdiene nZEB, fossilfri byggeplass, og takterrasse med biehus. Dette vil ytterligere forbedre prestasjonene i anlegget.

Prosjektmålene hevet kvaliteten

Totalentreprenøren HENT leverte det beste tilbudet og skal overlevere et 11000m2 stort anlegg bestående av skolebygg, flerbrukshall og utearealer. Prosjektmålene knyttet til lærings- og arbeidsmiljø, klima/miljø og livssykluskostnader (LCC) skal ivaretas. Deres arkitekt Ida Hexeberg i HRTB er en entusiastisk tilhenger av BVP som anskaffelsesmetode;

-De 4 prosjektmålene som ble satt for konkurransen fikk oss til å lete etter kvaliteter ved tomten og nærmiljøet som kunne løftes frem ut over det gjengse, sier Hexeberg.

– BVP-metoden gir mer spillerom for vår ekspertise og utfordrer oss til å tenke innovativt innen fastsatte rammer. Det er krevende å finne frem tallfestet informasjon og formulere prestasjoner i tilbudet, men vi mener at denne konkurranseformen er utrolig ryddig og rettferdig, sier hun.

Best Value reduserer risiko

Best value metoden er veldig sterk på risikostyring. Tilbyder skal identifisere og redusere oppdragsgivers risiko, og risikovurdering utgjør ett av tildelingskriteriene. I konkretiseringsfasen utvidet HENT planen til å omfatte 23 punkter, som alle følges opp i gjennomføringen av prosjektet.

– Planen for risikoreduserende tiltak gir både oss og oppdragsgiver et godt styringsverktøy i gjennomføringsfasen, sier Hans Magnus Haug hos entreprenøren HENT. – Planen identifiserer mulige og sannsynlige hendelser som gjør oss bevisste på å forebygge og være proaktive. Sammen med den omforente omfangslisten gjør den at risikoen i prosjektet reduseres, både for oss og Rælingen kommune.

Barneskole og flerbrukshall

Inventura har bistått Rælingen kommune med gjennomføring av anskaffelsen av Nye Fjerdingby skole etter Best value metoden. Totalentreprisekontrakt etter NS 8407 ble undertegnet med HENT AS 26.05.20, med en kontraktsum på 320 mill kr. Leveransen består av utforming, bygging og komplett leveranse av en barneskole med utearealer for 750 elever (1.-7.trinn), 20 elever (1.-10. trinn) med spesielle behov, en flerbrukshall med en spilleflate (25x45m). Prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2022, og skal da leveres med følgende kvaliteter:

  • Klimagassutslippene forbundet med materialer og energibruk i drift skal reduseres med minst 25 % sammenlignet med et referansebygg basert på TEK 17. Reduksjonen vil bli større etter utløsning av opsjonen om fossilfri byggeplass.
  • Prosjektet skal ha 20 % lavere livssykluskostnader sammenlignet med referansebygget
  • Prosjektet er basert på nZEB (nesten nullenergibygg) og skal ha en energibruk som er 70 % lavere sammenlignet med TEK 17-nivået, beregnet som netto vektet levert energi. For et skolebygg forutsetter dette at vektet levert energi ikke overstiger 35 kWh/m²år.
  • Det er i samarbeid med brukergrupper lagt stor vekt på plassering av bygningsmassen for å redusere virkninger på nærmiljø, optimalisere utearealer, øke mulighet for sambruk med videregående skole og for å bevare skog på tomten.
  • Det er planlagt å etablere mange grønne kvaliteter i uteområdene, bl.a. ved å gjenbruke trær fra tomten. Bevaring og utnyttelse av natur og trær på tomten har høy prioritet i dette prosjektet.
  • Det skal bygges solceller på taket og en takterrasse med insekthotell og biehus, noe som gir skolen spennende pedagogiske muligheter innen bærekraftsdimensjonen.
Kommunaldirektør i Rælingen Eivind Glemmestad og Hans Magnus Wold Haug fra HENT signerer kontrakten for nye Fjerdingby skole

Følgende tiltak er inkludert i leveransen

  • Energi vil bli levert fra energibrønner (geovarme), for å sikre effektiv produksjon av energi. I tillegg til å dekke behovet for varme og kjøling av ca 11.000 m2 i det nye prosjektet, vil denne også dekke dette behovet til ca 16.000 m2 areal i eksisterende bygninger
  • nZEB (nesten nullenergibygg) for å sikre lavt energiforbruk, og dermed både reduksjon i CO2 ekvivalenter og reduksjon i fremtidige energikostnader. Løsningen innebærer utprøvd teknologi og løsninger med solceller på tak, og denne anses ikke som noen vesentlig risiko å drifte.
  • Varme- og kjøledistribusjon vil bli vannbårent for å sikre effektiv fordeling av energi.
  • Det vil bli etablert ladestasjoner til elbil for å redusere klimagassutslipp og bidra til å nå kommunale mål