Høyesterett: Veidekke må betale dagbøter

Høyesterett har talt: Veidekke må betale dagbøter til Statens Vegvesen – uansett om det foreligger brudd på byggherreforskriften fra Statens Vegvesen. Det bør få andre entreprenører til å være varsomme.

Høyesterett (HR-2022-1120-A) tok nylig stilling til hvorvidt en byggherres brudd på byggherreforskriften kan få privatrettslige konsekvenser.

Konkret gjaldt saken hvorvidt Statens vegvesen kunne ilegge Veidekke Entreprenør dagmulkter for oversittelse av delfrister i en kontrakt basert på NS 8406. De aktuelle delfristene var for korte til å oppfylle kravene i byggherreforskriften.

Overholdt ikke frister underveis

Som resultat av en offentlig anskaffelse inngikk Statens vegvesen og Veidekke Entreprenør AS i 2015 en kontrakt om levering av K10 Svegatjørn –Fanavegen. Dette er en del av den nye hovedvegen mellom Os og Bergen. Veidekke klarte ikke overholde flere av delfristene underveis i gjennomføringen.

Veidekke hevdet imidlertid at det likevel ikke kunne gis dagmulkt ettersom fristene var i strid med kravet i byggherreforskriften om at det skal settes av tilstrekkelig byggetid.

Skal ikke verne økonomiske interesser

Flertallet la avgjørende vekt på at byggherreforskriften ikke inneholder bestemmelser om ugyldighet i avtaleforholdet mellom en byggherre og en entreprenør. Det forelå heller ikke andre holdepunkter for en slik forståelse. Det ble videre vist til at hovedformålet med byggherreforskriftene var å verne HMS-rettene til arbeidstakerne, og ikke entreprenørenes økonomiske interesser.

Byggherreforskriften § 5 oppstiller heller ikke presise nok klare nok regler om hva som er tilstrekkelig byggetid. Flertallet mente på denne bakgrunn at bestemmelsen ikke er egnet som en ugyldighetsregel.

Ikke rett til lengre frister

Flertallet konkluderte på denne bakgrunn med at de dagmulktsanksjonerte delfristene i entreprisekontrakter ikke skal settes til side på grunn av byggherrens brudd på byggherreforskriftens krav til forsvarlig byggetid.

Flertallet fant også at brudd på byggherreforskriften heller ikke ga entreprenøren rett til fristforlengelse etter NS 8406 pkt. 19.4

Mindretallet uenig

Mindretallet fant derimot at dagmulktbelagte frister ikke er gyldige dersom de medfører at entreprenøren får kortere tid til utførelsen av arbeidet enn det byggherreforskriften krever.

Det ble vist til at byggherreforskriftens formål er å verne arbeidere på bygge- og anleggsplassene mot ulykker og helseskader som følge av tidspress. Dette tilsier at arbeiderne ikke kunne utsettes for et slikt tidspress for å unngå dagmulkt.

Vær oppmerksom – gi beskjed

Entreprenører bør basert på denne avgjørelsen ta en nøye vurdering av om de oppstilte delfristene er forsvarlige og gjennomførbare. Dersom fristene oppleves som for korte, bør det gis beskjed om dette til oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristen.

Les mer om Inventuras arbeid med offentlige anskaffelser her.

Tine Sæbø

Seniormanager | Leder Bergen | Jurist

tine.saebo@inventura.no 92 23 21 65
Se alle ansatte