Konkurransepreget dialog og innovasjonspartnerskap

Konkurranser som fremmer innovasjon og samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør

Anskaffelsesregelverket har flere prosedyrer som tillater dialog og forhandling, samt åpner opp for innovative løsninger.

 

Konkurranse med forhandling gir oppdragsgiver anledning til å forhandle med leverandørene for å optimalisere tilbudene. Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre som gir oppdragsgiveren mulighet for dialog med markedet for å finne ut hvilke løsninger som dekker behovet best.

 

Vilkårene for når det er adgang til å benytte konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring og konkurransepreget dialog er de samme, men når det er mest hensiktsmessig å bruke den ene eller andre prosedyren varierer. Dersom oppdragsgiver er avhengig av markedets innspill for å vite hvordan behovet kan dekkes best mulig, er konkurransepreget dialog mer hensiktsmessig enn vanlig forhandlet prosedyre.

 

I tilfeller der oppdragsgiver må få utviklet løsninger som ikke finnes i markedet fra før for å dekke sitt behov, kan prosedyren innovasjonspartnerskap benyttes.

 

I enkelte prosjekter og markeder med høy innovasjonstakt kan oppdragsgiver risikere å utforme beskrivelse av krav, funksjon eller behov som er utdatert idet det sendes ut. Ved gjennomføring av konkurranse om innovasjonspartnerskap kan oppdragsgiver også risikere at markedet tar igjen prosjektet mens anskaffelsen gjennomføres. Det er derfor svært viktig at oppdragsgiver har god kjennskap til markedet han skal ut i, og at det brukes nok tid på markedsdialog og behovsavklaring.

Slik gjennomføres konkurransepreget dialog

Prosedyren gjennomføres ved at oppdragsgiver har dialog med prekvalifiserte leverandører i en eller flere runder, med det formål å identifisere og definere hvordan det beskrevne behovet best kan oppfylles. Dialogen med tilbyderne gjennomføres individuelt for at den enkelte tilbyders løsning kan optimaliseres ut fra det angitte behovet. Tilbyderne får i utgangspunktet ikke innsyn i hverandres løsninger, uten samtykke. Alle sider ved anskaffelsen kan drøftes med leverandørene i dialogen.

 

Når oppdragsgiver har funnet løsningene som kan oppfylle behovet, avsluttes dialogen ved at de gjenværende leverandørene gir endelige tilbud basert på løsningene som er fremlagt og presisert i dialogen.

 

Oppdragsgiver har anledning til å tilby premier eller betaling til leverandørene som er med i dialogen.

 

Når leverandørene har levert sine endelige tilbud er det ikke mulig å forhandle. Det er kun rom for å avklare, presisere og optimere tilbudene. Tilbudene evalueres ut fra tildelingskriteriene, og tilbudet med best forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet tildeles kontrakten.

 

Slike gjennomføres innovasjonspartnerskap

Formålet med innovasjonspartnerskap er å tilrettelegge for samarbeid mellom det offentlige og private for å utvikle nye løsninger. Det er et vilkår for å benytte prosedyren at det skal anskaffes løsninger som ikke allerede finnes i markedet. Kontrakt om innovasjonspartnerskap omfatter både selve utviklingen av løsningen og kjøpet av den, enten i form av en kjøpsopsjon eller -forpliktelse.

 

Konkurransegrunnlaget må angi behovet, samt regulere immaterielle rettigheter. Det skal videre stilles særlige krav til leverandørens kvalifikasjoner innen forskning og utvikling, inkludert utvikling og gjennomføring av innovative løsninger.

 

Konkurranse om innovasjonspartnerskap skal gjennomføres ved hjelp av forhandling med prekvalifiserte leverandører. Reglene for gjennomføring av forhandlingene er de samme som ved alminnelig konkurranse med forhandling. Tilbudene evalueres ut fra tildelingskriteriene, og tilbudet med best forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet tildeles kontrakten. Det er anledning til å inngå innovasjonspartnerskap med en eller flere partnere som gjennomfører separate utviklingsløp.

Våre erfaringer med konkurransepreget dialog og innovasjonspartnerskap

Konkurransepreget dialog og særlig innovasjonspartnerskap er fortsatt relativt lite benyttede prosedyrer. Konkurransepreget dialog som prosedyre har vært brukt i flere innovative anskaffelser innen IKT i helsesektoren og i store samferdselsprosjekter. Konkurranse om innovasjonspartnerskap er en prosedyre som kom inn i regelverket som trådte i kraft 01.01.2017 og er foreløpig kun gjennomført noen få ganger. Inventura har erfaringer fra flere slike prosjekter.

 

Vår erfaring er at anskaffelser som gjennomføres med prosedyrer som omfatter dialog eller forhandling, i tillegg til markedsdialog i forkant av utlysning, kan gi bedre løsninger for både oppdragsgiver og leverandør. Ved samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør kan innovasjonspotensialet i spesielle markeder fanges opp, slik at oppdragsgiver får løst sine behov på en bedre og mer dekkende måte. Prosedyrene kan også være med på å utjevne informasjonsgap mellom aktører, og kan dermed stimulere til konkurranse i nær monopoliserte markeder.

 

Konkurransepreget dialog og innovasjonspartnerskap er tids- og ressurskrevende for alle parter. De praktiske erfaringene på begge sider av bordet er begrenset. KOFA-praksis knyttet til de juridiske dimensjonene ved disse prosedyren er så langt beskjedne. Dette burde imidlertid ikke skremme oppdragsgivere med behov for innovative løsninger fra å benytte konkurransepreget dialog og innovasjonspartnerskap.