Miljøkrav i offentlige byggeprosjekter

Bygg- og anleggssektoren står for en tredjedel av det totale utslippet i Norge. Vi må stille flere miljøkrav i offentlige byggeprosjekter.

For at Norge skal kunne nå 2030-målet om å redusere utslippene med 40 prosent må vi få en grønnere byggebransje – og da er innkjøp et viktig virkemiddel. Det offentlige bør vekte miljøelementer med 30 prosent eller mer i sine byggeprosjekter. Dette vil gi markedet muligheten til å skape nye innovative- og bærekraftige løsninger i hele verdikjeden.

For å få til et grønt skifte i byggebransjen og transportnæringen, må det offentlige være med på å ta en del av regningen. Vi må premiere leverandører som utvikler bærekraftige løsninger – og ha kontroll med hele verdikjeden.

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser fremmer livssyklusanalyse som virkemiddel for klimavennlige anskaffelser. Men det er fortsatt slik at mange praktiserer «fra behov til leveranse» istedenfor «fra behov til behov».

Miljøkrav i offentlige byggeprosjekter

Det er flere lover og forskrifter som fremmer miljøtiltak i bygg- og anleggsanskaffelser. Det er likevel uklart og til tider misvisende hva som forventes av offentlige innkjøpere.

Ny forskrift om offentlige anskaffelser som kom 01.01.17 inneholder en bestemmelse om vekting av miljø: «Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent».

Som en konsekvens av at dette er et bør-krav er erfaringen at miljø ytterst sjeldent faktisk blir vektet med 30 prosent. For at næringslivet skal investere i miljøvennlige teknologi eller tilby bærekraftige og innovative løsninger, må miljø vektes med minimum 30 prosent i bygg- og anleggsanskaffelser.

Miljøkrav bør standardiseres

En annen utfordring er at det er store forskjeller for hvordan miljøkrav brukes og vektes mellom oppdragsgiverne. Dette skaper problemer for tilbyderne. I noen anskaffelser stilles det krav til miljø i kravspesifikasjonen. I andre anskaffelser brukes miljø som tildelingskriterium. Da står tilbydere noe friere til å tilby den mest miljøvennlige løsningen.

Dette skaper ulike forventinger til markedet noe som igjen fører til at små- og mellomstore leverandører blir utsatt. Disse har gjerne ikke mulighet til å tilegne seg kompetanse og teknologi for alle de forskjellige miljøkravene som blir stilt.

Fra bør-krav til skal-krav

Det offentlige må samordne krav til miljø. I tillegge må man gå bort fra gammeldagse livssyklusanalyser som ikke hensyntar sirkulærøkonomi, og som forskjellsbehandler ulike transportmåter.

Derfor bør vi endre forskriftsbestemmelsen til at miljø skal vektes med minimum 30 prosent i bygg- og anleggsanskaffelser, tenke fra «behov til behov» og likestille krav til transport slik at man får flyttet transport av gods fra vei til sjø og tog.

Dette vil øke sjansene for å nå målet om å redusere utslippene i bygg- og anleggssektoren med 40 prosent innen 2030.

 

Martin Hagen

Partner | Daglig leder Inventura Advokat

martin.hagen@inventura.no 47 61 43 28
Se alle ansatte