Ny standard for offentlige anskaffelser

Det viser seg dessverre at offentlige anskaffelser gang på gang får oppmerksomhet av helt gale grunner – leverandører så vel som offentlige tjenestemenn blir avslørt i korrupsjonssaker. Nå er en ny, felleseuropeisk standard som skal sikre integritet og ansvarlighet ute på høring.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har i flere år arbeidet for å utvikle en ny standard for å sikre bedre integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Den norske speilkomiteen har vært sterkt delaktig i arbeidet, gjennom standardiseringskomiteen CEN/TC 461 Public Procurement. Den norske speilkomiteen SN/K 585 Offentlige anskaffelser har vært sterkt delaktig i arbeidet. Inventura har vært representert både i speilkomiteen og CEN’s arbeid. Nå er standarden ute på høring frem til 2. september, før den skal vedtas og gjøres gjeldende innenfor EU og EØS. Både innkjøpere og leverandører oppfordres til å gjøre sin stemme hørt.

Inventura deltar i Europa

Det er EU-kommisjonen som har tatt initiativ til å etablere en standard, som skal veilede innkjøpere med gode krav som sikrer integritet og ansvarlighet – og som vil bidra til å sikre både bedre anskaffelser og tillit til innkjøpsorganisasjonene. CEN har tatt oppdraget med å utvikle standarden. Standard Norge har gjennom sin egen speilkomité bidradd sterkt til utvikling av det nye utkastet til en standard til integritet og ansvarlighet, som nå er ute til høring.

 

Advokat Tor Arne Solberg-Johansen (bildet) har vært Inventuras representant i Standard Norges speilkomité SN/K 585, som en av få representanter fra privat sektor. Han sitter i tillegg i en arbeidsgruppe i den internasjonale CEN-komitéen CEN/TC 461 Public Procurement; arbeidsgruppen skal vurdere behovet for utvikling av ytterligere standarder innen offentlige anskaffelser.

Hvorfor er en standard viktig?

Det norske anskaffelsesregelverket gir en rekke regler og prinsipper som skal sikre god gjennomføring av offentlige anskaffelser i Norge. De bærende prinsippene er likebehandling, konkurranse, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og forholdsmessighet. Disse prinsippene er felleseuropeiske, og bygger på direktiver vedtatt både av EU og gjennom EØS-avtalen.

Når Europa-kommisjonen har funnet at det likevel er behov for standarder som kan veilede i god gjennomføring av offentlige anskaffelser, er det fordi utfordringene med offentlige anskaffelser ikke er mangel på godt regelverk nasjonalt, men heller evnen til å etterleve regelverket hos de enkelte oppdragsgivere som skal praktisere regelverket. Dette lar seg ikke løse med flere eller strengere regler, men heller gjennom standarder som kan benyttes som konkret veiledning i gjennomføring av regelverket.

Denne standarden retter seg mot alle typer offentlige innkjøpsorganisasjoner i Europa.

Praktiseres i Norge i dag

Mange av prinsippene som er knesatt i standarden praktiseres i dag av en rekke store offentlige innkjøpsorganisasjoner i Norge. Standarden vil imidlertid gjøre det enklere for alle innkjøpsorganisasjoner å etablere den samme gode praksis, og det vil være nyttig veiledning også for de beste i klassen. Dette vil sikre gode innkjøp og allmenhetens tillit til det offentliges forvaltning av felles midler.

Når standarden blir vedtatt plikter CEN sine medlemsland å implementere denne, og Standard Norge vil vurdere å oversette standarden til norsk.

Integritet og ansvarlighet

Den nye standarden knesetter en rekke viktige prinsipper og danne et rammeverk for hvordan disse skal gjennomføres i offentlige anskaffelser:

Integritet innebærer at anskaffelser skal gjennomføres med et overordnet fokus på samfunnsnytte. Man forplikter seg til å etablere mekanismer for å sikre likebehandling og åpenhet, forhindre korrupsjon, sikre nødvendig evaluering og etablere ordninger for at leverandører etterlever sine kontraktsforpliktelser.

Ansvarlighet innebærer at innkjøpsorganisasjoner skal stå ansvarlig for overfor alle interessenter for sine beslutninger og aktiviteter knyttet til anskaffelser, sørge for at man er åpen for ettersyn og revisjon, ta ansvar for feil og uheldig praksis, og gjøre nødvendige korrigerende tiltak.

Åpenhet om alle elementer

Videre skal innkjøpsorganisasjoner forplikte seg til åpenhet når det gjelder hvordan de opererer, og hvilke interesser de representerer. Standarden peker på behov for åpenhet på en lang rekke områder som ikke er nevnt i anskaffelsesregelverket, men som vil være med å sikre tillit til organisasjonene, som f.eks. åpenhet rundt

  • Innkjøpspolicy
  • Beslutningsprosesser
  • Interessekonflikter
  • Anvendelse av midler og
  • Hvordan man arbeider for å sikre bærekraftige kontrakter.

Samfunnsansvar og effektivitet

Standarden peker videre på innkjøpsorganisasjoners samfunnsansvar, og hvordan effektiv styring skal sikre at samfunnets midler benyttes som forutsatt og på en måte som sikrer mest mulig nytte for hver krone.

Det ligger en forventning i standarden om at innkjøpsorganisasjonene etablerer policies som er åpne og tilgjengelige for allmenheten, herunder policies for kvalitet, SHA, anti-korrupsjon, likestilling, mangfold og inkludering, og databeskyttelse.

Et viktig prinsipp er at krav til samfunnsansvar i innkjøpsorganisasjonen skal gjennomsyre hele organisasjonen – ikke minst ledelsen.

Standarden peker også på god gjennomføring av anskaffelsesprosesser, herunder risikostyring.

For å sikre tillit er det viktig at innkjøpsorganisasjoner indentifiserer og forholder seg til sine interessentgrupper (stakeholders), og etablerer gode rutiner for hvordan disse involveres og informeres.

Høring – alle kan si sin mening

Standarden er på høring frem til 2. september, og hele utkastet kan lastes ned hos Standard Norge FORSLAG — Offentlig anskaffelse — Integritet og pålitelighet — Krav og veiledning | Høringssystem (standard.no) (krever innlogging).

Alle interesserte parter inviteres til å inngi sine innspill. Alle innspill fra Norge vil behandles av den norske speilkomitéen SN/K585.

Arbeidet vil behandles videre i CEN i løpet av høsten, med håp om at et nyttig verktøy for alle som arbeider med offentlige anskaffelser snart er på plass.

Samtidig vil CENs komité CEN/TC 461 Public Procurement arbeide videre med behov for ytterligere standarder innen offentlige anskaffelser. Innspill kan formidles til Tor Arne Solberg-Johansen, som sitter i komitéens arbeidsgruppe.