Nye seriøsitetsbestemmelser i utsatte bransjer

Forbud mot kontant betaling, nye krav til språk og forståelse, og krav om tjenestepensjon. I forbindelse med lanseringen av Norgesmodellen, innførte Regjeringen fra 01.01.2024 en rekke forskriftsendringer for bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Som ledd i arbeidet med å skape et mer seriøst arbeidsliv og sunnere konkurranse, pålegges nå oppdragsgivere å innta flere kontraktsvilkår i sine kontrakter som ivaretar arbeidstakeres rettigheter.

Endringer i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften

Krav til betaling via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling

I henhold til nye anskaffelsesforskriften § 8-12 bokstav a og § 19-5, og forsyningsforskriften § 7-10, må oppdragsgivere innta et kontraktsvilkår om at utbetaling av «lønn og annen godtgjørelse» til ansatte, underleverandørers ansatte og innleide skal utbetales via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling. Det innebærer at det nå er et forbud mot kontant betaling.

Bestemmelsene i anskaffelsesforskriften gjelder for alle kontrakter tilknyttet bygge- og anleggsarbeider og renholdstjenester etter forskriftens del II og del III, mens bestemmelsen i forsyningsforskriften gjelder for alle kontrakter tilknyttet bygge- og anleggsarbeider og renholdstjenester med verdi lik eller over 4,5 MNOK eks. mva.

Oppdragsgivere pålegges også en plikt til å gjennomføre kontroll av om kontraktsvilkåret følges opp av leverandørene. Oppdragsgivere må også innta kontraktsvilkår som pålegger leverandør og dennes underleverandører å utlevere dokumentasjon på etterlevelse av kontraktsvilkåret.

De nye bestemmelsene pålegger i tillegg til dette også oppdragsgiver plikt til å innta kontraktsvilkår om sanksjonering av mislighold av kontraktsvilkåret.

Endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter:

Krav til obligatorisk tjenestepensjon

Oppdragsgivere er nå pliktige til å innta kontraktsvilkår om at ansatte, ansatte hos underleverandør og innleide har «obligatorisk tjenestepensjon» i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon, jf. nye forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5 bokstav b.

Bestemmelsen gjelder for alle kontrakter der leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester som er omfattet av CPV-kode 90910000 (rengjøring) med verdi lik eller høyere enn 1,3 MNOK eks. mva. for statlige myndigheter og 2,05 MNOK eks. mva. for andre oppdragsgivere.

Krav til HMS-kort

Oppdragsgivere er videre pliktige til å innta kontraktsvilkår om HMS-kort i henhold til forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser og forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester, jf. nye lov om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5 bokstav c.

Bestemmelsen gjelder kun for kontrakter tilknyttet bygge- og anleggsarbeider og renholdstjenester med verdi lik eller høyere enn 1,3 MNOK eks. mva. for statlige myndigheter og 2,05 MNOK eks. mva. for andre oppdragsgivere.

Krav til informasjonsplikt og språkferdigheter

Etter ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5d er oppdragsgivere pliktig til å innta kontraktsvilkår om informasjonsplikt og språkferdigheter i samsvar med forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) § 19 tredje ledd og § 19 bokstav a.

Disse bestemmelsene pålegger arbeidsgiver plikt til å:

  • Sørge for at skriftlig kommunikasjon som benyttes i eller er relevant for arbeidet den enkelte skal utføre, skal foreligge slik at den enkelte forstår informasjonen godt
  • Sørge for arbeidstakere og innleide arbeidstakere i virksomheten kan kommunisere på en måte som ikke utgjør en sikkerhetsrisiko
  • Sørge for at minst én blant de utførende arbeidstakerne eller innleide på ethvert arbeidslag på bygge- eller anleggsplass, skal kunne forstå og gjøre seg forstått på et språk de andre på arbeidslaget forstår eller kan gjøre seg forstått på

Bestemmelsen gjelder kun for kontrakter der leverandør utfører bygge- og anleggsarbeider med verdi lik eller høyere enn 1,3 MNOK eks. mva. for statlige myndigheter og 2,05 MNOK eks. mva. for andre oppdragsgivere.

Dokumentasjonsplikt og sanksjoner

Oppdragsgiver skal videre innta kontraktsvilkår som pålegger leverandører og deres underleverandører en plikt til å på forespørsel utlevere dokumentasjon på at kontraktsvilkårene etterleves, jf. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 6 første ledd.

Overnevnte bestemmelser pålegger leverandører og deres underleverandører en rekke plikter, og oppdragsgivere er i forlengelse av dette pålagt å innta kontraktsvilkår om rett til å gjennomføre nødvendige sanksjoner ved manglende etterlevelse av § 5 bokstav a-d og dokumentasjonsplikten etter § 6 første ledd, jf. § 6 andre ledd.

Oppdragsgivers plikt til kontroll av etterlevelse av seriøsitetsbestemmelser

I tillegg til et pålegg om å innta overnevnte kontraktsvilkår, stilles det også krav til at oppdragsgivere gjennomfører nødvendig kontroll av om kontraktsvilkårene etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5 bokstav a-c overholdes, jf. forskriften § 7 første ledd.

Oppdragsgivere må derfor sørge for å ha tilstrekkelig kompetanse, personell og rutiner til å kunne gjennomføre nødvendig kontroll.

Inventura besitter solid kompetanse om og erfaring med seriøsitetskrav i offentlige kontrakter, samt oppfølging av disse. Inventura bistår gjerne oppdragsgivere ved utarbeidelse av nye kontraktsvilkår til deres kontrakter, i tillegg til rutiner og malverk for kontraktsoppfølging av de nye seriøsitetsbestemmelsene.

 

Av Mariel Ribe

Tine Sæbø

Seniormanager | Leder Bergen | Jurist

tine.saebo@inventura.no 92 23 21 65
Se alle ansatte