Nye undervisningsformer gir rom for innovative løsninger

Regjeringens ønske om aktiv studentdeltakelse i undervisning har resultert i korona-støtte på 161 millioner kroner fordelt på 12 universiteter og høyskoler. Med nye arbeidsmetoder følger høye krav til teknisk utstyr, utforming og kompetanse.

I mai 2020 vedtok regjeringen støtte på 161 millioner kroner til høyskoler og universiteter, øremerket oppgradering av undervisningsmetoder. I stedet for tradisjonelle forelesninger, ønsker regjeringen aktivitetsbaserte arbeidsplasser som gir et bedre undervisningsmiljø. Aktiv deltakelse stiller høye krav til gode investeringer innen blant annet IKT og AV, noe som kan være utfordrende.

Denne våren har korona-pandemien satt sitt preg på måten vi jobber på. Situasjonen har tvunget oss til å samhandle digitalt, og enkelte hevder at vi på noen uker har utviklet metoder som i en normalsituasjon ville tatt 10-15 år. Regjeringens støtte til oppgradering av undervisningsmetoder synliggjør denne utviklingen.

Avanserte anskaffelser krever kompetanse

Anskaffelser av IKT og AV-utstyr er ofte omfattende og avanserte. En anskaffelse vil kunne bestå av både hardware og software, lyd i form av høyttalerløsninger og mikrofon, skjermer, og opplegg for kamera og streaming. Løsningen må videre være tilpasset rommets tilsiktede bruk og formål. Dette stiller krav til god teknisk forståelse fra innkjøper allerede i en innledende fase.

Flere universiteter og høyskoler har gjennomført digital undervisning denne våren, og erfaringene har vært positive. Sannsynligheten er derfor stor for at nye metoder som streaming av forelesninger er kommet for å bli. I en innkjøpsprosess er det viktig ikke bare å se på hva som er dagens behov, men hva behovet kan komme til å bli i fremtiden.

For omfattende anskaffelser slik som IKT og AV-utstyr, vil nøkkelen til suksess være å identifisere behov og utarbeide en god behovsspesifikasjon tidlig i prosessen. Hvilken strategi vi velger, vil ha betydning for hvilken løsning vi ender opp med. En åpen kravspesifikasjon vil for eksempel kunne gi innovative løsninger, som er særlig viktig i et marked i stadig utvikling, slik som IKT.

Som innkjøper i offentlig sektor setter anskaffelsesregelverket dessuten klare rammer for hva vi kan foreta oss i innkjøpsprosessen.

Nytt signalbygg i Møllendal

Inventura har også bistått Fakultet for Kunst, musikk og design (KMD) i Bergen med anskaffelser av brukerutstyr i forbindelse med bygging av nytt signalbygg. Arkitektene bak bygget uttalte tidlig at bygget skulle pløye vei for den kunstneriske utviklingen. Det innebar at brukerutstyret som skulle anskaffes måtte gjøre det samme.

Kunsthøyskolen i Bergen og et av Inventuras siste prosjekt for innovative anskaffelser
Kunsthøgskolen i Bergen. Illustrasjon: Statsbygg

Inventura har hatt en aktiv rolle ved planlegging, definering av roller, mandater og arbeidsprosesser, samt vært ansvarlig for alle innkjøp. Innkjøpene gjaldt møbler, IKT og AV-utstyr, drift og verksteder med mer. For å drive kunst- og designutdanning på høyeste nivå, måtte alle detaljer være skreddersydd til dette formål. Dette stilte høye krav til anskaffelsene.

Gjennom prosjektet har studentene og de faglige ansatte fått tilgang til de beste fasiliteter og moderne utstyr. Dette inkluderer store fellesområder, forelesningssaler og fleksible prosjektrom, men også studio/atelier, malersal og hele 32 verksteder. Her er det muligheter for å jobbe med både tre, keramikk, 3D-modellering, grafikk og mye mer.

Oppgradering av Norges idrettshøgskole

I perioden 2015-2017 bistod Inventura Norges idrettshøgskole (NIH) i en omfattende rehabilitering og oppgradering av bygg. Eksisterende bygg var oppført mellom 1968 og 1970, og hadde stort behov for modernisering. Sammen med NIH jobbet Inventura for å gjennomføre gode anskaffelser som muliggjorde et undervisnings- og studentmiljø som tilrettelegger for aktivitet og læring.

Norges Idrettshøgskole i Oslo og et av Inventuras siste prosjekt innen innovative anskaffelser
Norges Idrettshøgskole i Oslo. Illustrasjon: Statsbygg

 

Prosjektet omfattet anskaffelser av blant annet AV-utstyr, møbler og inventar, utstyr og tjenester til eiendomsdrift, treningsutstyr og høyteknologisk utstyr til idrettsfaglig forskning. Med ca. 30 inngåtte kontrakter i løpet av ett år, var dette et omfattende prosjekt.

Ved prosjektstart var det et sterkt ønske å ta vare på den kulturhistoriske verdien av byggene, samtidig som den tekniske standarden skulle heves. Ved gjennomføring av anskaffelser var det derfor viktig å ta hensyn til eksisterende utforming, samtidig som innovative løsninger ble tatt i bruk. Som resultat av oppgraderingen har NIH blitt et fremtidsrettet campus for undervisning og forskning i europaklasse.

Kom i gang med prosessen

Når midler er satt av til bygging eller rehabilitering, er det avgjørende å komme raskt i gang med planleggingen. Inventura har kompetansen til å bistå strategisk i en innledende fase, og vi hjelper deg å sikre en god gjennomføring med påfølgende kontraktsarbeid og implementering. Ved bruk av beste praksis sørger vi for å gjennomføre anskaffelser som kommer virksomheten til gode.