Kommunene har større handlingsrom enn mange er klar over.

Offentlige anskaffelser og innkjøp: Kommunene kan handle mer lokalt

For mange distriktsbutikker kan kommunale dagligvareinnkjøp til barnehager, skoler, SFO, sykehjem og andre kommunale virksomheter utgjøre opptil 10 prosent av omsetningen. Andre steder har kommunen inngått leveringsavtale med en grossist, slik at lokale innkjøp er minimale.

– Det er et stort spenn i andelen lokale innkjøp rundt om i kommunene. I distriktskommuner finnes det færre leverandører, slik at muligheten for lokale innkjøp er dårligere, forteller partner Andreas Hjortland i Inventura.

Sammen med Oslo Economics har Inventura utarbeidet en rapport for Distriktssenteret for å klargjøre hvilket rom kommunene har for å legge til rette for konkurranse fra små og mellomstore bedrifter og lokale leverandører. Distriktssenteret er «et nasjonalt kompetansesenter som jobber for å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn». Merkur-programmet er en del av Distriktssenteret, og er Kommunal-og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke butikker i Distrikts-Norge. 

– Undersøkelser viser at næringslivet i liten grad er fornøyd med kommunene sine og at kommunale innkjøp kan være en utfordring for lokalt næringsliv. Lokale anskaffelser kan gi flere gevinster for distriktsutviklingen, sier han. 

Lær mer om bærekraftige innkjøp med Bærekraftskolen

Bruk av lokale leverandører kan gi redusert miljøbelastning.

Stor frihet, også i kommunale anskaffelser

De fleste norske kommuner deltar i ett eller flere innkjøpssamarbeid med andre kommuner. Spesielt på mindre steder er det en fordel, fordi samkjøring av ressurser bidrar til reduserte kostnader. Kommunen er forpliktet til å følge Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) . Jo større verdi innkjøpet har, jo strengere er anskaffelsesregelverket for konkurranse og krav om likebehandling av leverandører i offentlige anskaffelser.

– Kommunene har likevel større handlingsrom enn mange er klar over. De har stor frihet til å benytte seg av tiltak som bedrer små̊ og mellomstore bedrifter og lokale leverandørers konkurransedyktighet når det gjelder kommunale kontrakter. Samtidig er det viktig å ivareta grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser, påpeker Hjortland.

Uklart behov, samt mangel på innkjøpsstrategi, kompetanse, ressurser og risikovilje kan være barrierer for å øke lokale innkjøp for mange kommuner. Ved å bøte på disse utfordringene kan kommunen overvinne barrierene. 

Kommunene kan også velge å legge inn ulike kriterier som kan gjøre at lokale leverandører får uttelling for den verdien de faktisk gir. Det kan eksempelvis være miljøhensyn som krever kortreiste leveranser, eller servicetilbud og tilgjengelighet, sier Hjortland.

Kommunen som tilrettelegger for lokalt næringsliv

Mange steder rundt omkring i Norge spiller nærbutikken en viktig rolle som møteplass – 900 norske kommuner har bare én dagligvarebutikk. Hvis den må stenge, kan konsekvensene bli svært negative for bygda. Kommuner som legger til rette for at lokale bedrifter kan være konkurransedyktige leverandører kan derfor spille en avgjørende rolle for å bevare et levende lokalsamfunn.

– Slik tilrettelegging kan bidra til at kommunene har tilbud lokalt, opprettholder arbeidsplasser og oppnår bedre service og raskere responstid. Bruk av lokale leverandører kan også gi redusert miljøbelastning. Et attraktivt lokalt næringsliv vil også kunne tiltrekke innflyttere og forebygge fraflytting, samt gi skatteinntekter for kommunen, sier Hjortland.

Hver kommune bør vurdere nyttekriteriet opp mot kostnadskriteriet – kan fordelene lokale innkjøp medfører gjennomføres uten å redusere konkurransen/øke kostnadene så mye at det svekker kommunen?

– Tilrettelegging ved kjøp av varer som finnes i lokale butikker vil generelt gi betydelige fordeler, samtidig som kostnadsvirkningen normalt begrenses av lokal konkurranse og sammenlignbare butikkpriser, sier han. 

Et attraktivt lokalt næringsliv vil også kunne tiltrekke innflyttere og forebygge fraflytting, samt gi skatteinntekter for kommunen.

10 tips for å øke andelen lokale innkjøp

Kommuner kan benytte en rekke grep for å legge til rette for små̊- og mellomstore bedrifter og konkurranse fra lokale leverandører: 

  1. Vedta anskaffelsesstrategi der utvikling av lokalt næringsliv settes som mål. 
  2. Generell dialog rettet mot det lokale leverandørmarkedet.
  3. Ha en gjennomtenkt strategi for innkjøpssamarbeid.
  4. Vurdere desentraliserte innkjøp.
  5. Ha dialog med leverandørmarkedet i forbindelse med den enkelte anskaffelse.
  6. Vurdere oppdeling av kontrakter.
  7. Være bevisst på bruk av frivillige kunngjøringer.
  8. Forenkle anskaffelsesprosessene.
  9. Bruke relevante krav og kriterier.
  10. Gjennomføre direktekjøp i butikk når det er tillat.

Vil du lære mer om hvordan kommunen kan legge til rette for at lokale leverandører kan konkurrere om kommunale innkjøpsavtaler? Les mer om hva vi kan hjelpe deg med, og ta kontakt her. 

Last ned full rapport

Saken er basert på rapporten «Kommunen som innkjøper: Muligheter for å legge til rette for små og mellomstore bedrifter og konkurranse fra lokale leverandører» (2022). Utarbeidet av Oslo Economics og Inventura på oppdrag fra Distriktssenteret.