Økern Portal-prosjektet jobber aktivt mot arbeidslivskrim

Som byggherre for gigantprosjektet Økern Portal ønsker Oslo Pensjonsforsikring å sikre seg mot arbeidslivskriminalitet. Da trengs det kontroller og revisjoner.

Det har de siste årene vært en utvikling med utbredt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsmarkedet og på en del andre tjenesteområder. Utviklingen innebærer utbredte brudd på arbeidsmiljølovgivning og skattelovgivning. Det forekommer også grov utnyttelse av sårbar arbeidskraft uten anstendige ansettelsesforhold. Konsekvensene av denne utviklingen innebærer:

 • bortfall av retten til fast ansettelse med forutsigbar lønn til å leve av
 • lavere produktivitet og kvalitet i bransjene
 • dårligere lønns- og arbeidsvilkår
 • færre lærlinger og alvorlig svikt i nødvendig rekruttering til byggfagene

Offentlig sektor handler for om lag 500 milliarder kroner årlig, hvorav hele 200 milliarder brukes på kjøp av bygg- og anleggstjenester. Offentlig sektor bruker derfor sin innkjøpsmakt til å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsnæringen.

Oslomodellen er en modell som er utviklet av Oslo kommune for å bidra til et seriøst og anstendig arbeidsliv. Oslomodellen består av en rekke krav for blant annet å sikre fast ansettelse, minimere bruk av bemanningsbyråer, sikre rettmessig lønns- og arbeidsvilkår og forhindre kriminell virksomhet.

Oslo Pensjonsforsikring tar ansvar

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er deleid av Oslo kommune og vil følge Oslomodellen så langt det lar seg gjøre i alle sine bygg- og anleggsprosjekter. Som byggherre for Økern Portal, et av Norges største landbaserte byggeprosjekter, var det derfor vesentlig for OPF å ta med krav til entreprenøren for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Økern Portal var første gangen OPF tok i bruk Oslomodellen, og de ønsket derfor bistand til å gjennomføre en revisjon for å undersøke om, og i hvilken grad, hovedentreprenør fulgte opp kravene i byggeprosjektet.

Inventura har eksperter på bærekraft og samfunnsansvar i anskaffelser og verdikjeder, også når det gjelder arbeidslivskriminalitet. Inventura gjennomførte derfor revisjonen for OFP gjennom stedlig revisjon av byggeplassen og stikkprøvekontroll av ansatte hos flere av underentreprenørene. OPF benyttet HMSreg som er et informasjonssystem utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kontrollene ble gjennomført med utgangspunkt i data i systemet, kombinert med innhenting av blant annet timelister, lønnsslipper og arbeidsavtaler. Det ble kun gjennomført stikkprøver, men med fokus på høyrisikovirksomheter som eksempelvis bemanningsbyråer.

Etter gjennomført stedlig kontroll, stikkprøvekontroll og dialog med hovedentreprenør og byggherre ble det utarbeidet en fullstendig revisjonsrapport. Hovedentreprenør og byggherre fikk mulighet til å kommentere funn i rapporten, og kontradiksjoner ble inkludert og besvart i rapporten.

Den endelige revisjonsrapporten ble overlevert OPF. OPF iverksatte foreslåtte tiltak og fulgte opp de avvik som ble funnet. Videre vil Inventura gjennomføre ytterligere revisjoner for å bistå OPF, og kontrollere at nødvendige tiltak er implementert av hovedentreprenør.

Hvordan ta ansvar som byggherre?

Det er ikke lett å manøvrere gjennom en jungel av ulike modeller og krav som skal sørge for et seriøst arbeidsliv i bygg- og anleggsprosjekter. Det er likevel noen enkle og svært sentrale punkter man kan huske på i en bygg- og anleggsanskaffelse, samt i kontraktsoppfølgingen:

I anskaffelsen:

 • Still krav til lønns- og arbeidsvilkår i kontrakt, samt tilgang til innsyn og evt rapportering

I kontraktsperioden:

 • Følg opp kravene jevnlig i avtaleperioden:
  • Gjennomfør stedlig kontroll ihht HMS-regelverk
  • Gjennomfør stikkprøvekontroller
 • Lag en oversikt over avvik og be leverandøren iverksette tiltak for å forhindre avvik
 • Vurder sanksjoner dersom tiltak ikke gjennomføres, evt at tilsvarende brudd oppdages ved flere kontroller