Oppfølging av arbeidslivskrim ved offentlige anskaffelser skjerpes

Offentlige anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker arbeidslivskriminalitet. 

I tildelingsbrevene til statlige virksomheter for 2018 og 2019 kreves det at virksomhetene redegjør i sin årsrapportering for hvilke rutiner de har for å å sikre at offentlige anskaffelser gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker arbeidslivskriminalitet.

Arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser

Det har blitt gjennomført analyser som viser at tett oppfølging fra det offentlige av bransjer og næringer fører til reduksjon i omfanget av arbeidslivskriminalitet. Dessverre er det få offentlige oppdragsgivere som gjør dette, spesielt i kommunene. Selv om statlige virksomheter har kommet lenger enn kommunene viser en gjennomgang av årsrapporter fra statlige virksomheter i 2018 at det er få som har innført rutiner for å motvirke arbeidslivskriminalitet, og det er enda færre som beskriver konkrete kontroller eller funn.

I utredningen «Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser» utført av Inventura og Oslo Economics på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, blir det likevel tydelig at mange offentlige oppdragsgivere opplever at de ikke har nok kompetanse til å ivareta kravene for å motvirke arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser.

Inventura har spesialkompetanse på å følge opp krav for å motvirke arbeidslivskriminalitet og kan bistå virksomheter i oppfølging av leverandører samt å utarbeide rapporter om oppfølgingen