Rabatt hvis leverandør vinner flere delkontrakter må vektlegges

En ny avgjørelse i KOFA gjør at oppdragsgiver nå må vurdere rabatter annerledes ved utlysning av flere delkontrakter.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) konkluderte i sak 2021/963 med at en oppdragsgiver i et tilfelle der en leverandør tilbød 10 % rabatt dersom leverandøren vant begge delkontraktene i en konkurranse, hadde plikt til å vektlegge denne rabatten ved evalueringen.

Tilbud på to vaskerikontrakter

Ålesund kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av to rammeavtaler om kjøp av vaskeritjenester. Klager leverte tilbud på begge delkontraktene, og tilbød samtidig en rabatt på 10 prosent på inngitte priser betinget av at klager ble tildelt begge kontraktene. Oppdragsgiver valgte å se bort fra rabatten ved evalueringen av tilbudene, og tildelte begge delkontraktene til en annen leverandør. Flertallet i Klagenemnda fant at dette var i strid med kravet til forutberegnelighet.

Måtte vært fastslått i konkurransegrunnlaget

Dette ble konkret begrunnet med at konkurransegrunnlaget ikke stengte for at slike rabatter kunne inkluderes i evalueringen. Konkurransegrunnlaget stengte ikke uttrykkelig for at  leverandørene kunne levere tilbud med rabatter betinget av at leverandøren ble tildelt begge delkontraktene. Dermed fant klagenemndas flertall at klager samlet sett leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudene dersom rabatten inkluderes i evalueringen.

Klagenemnda viser til praksis fra Høyesterett om at oppdragsgiver ikke kan hensynta et rabattilbud betinget av at leverandøren også vant en annen anbudskonkurranse utlyst av den samme oppdragsgiveren.  Men hvor det også ble uttalt at dersom kontraktene var blitt utlyst samlet, kunne det vært tatt hensyn til rabatt-tilbud betinget av at anbyder vant begge kontraktene, selv om dette ikke var omtalt i konkurransegrunnlaget.

Mindretallet var uenig

Klagenemndas mindretall kom til at oppdragsgiver ikke kunne se hen til den tilbudte rabatten, men måtte evaluere hver delkontrakt separat.

Oppsummert kan altså en leverandør tilby kvantumsrabatt i de tilfeller der en konkurranse er delt opp i flere delkontrakter. Og så sant oppdragsgiver ikke uttrykkelig har stengt for dette i konkurransegrunnlaget, vil oppdragsgiver være forpliktet til å vektlegge slike rabatter ved evalueringen.