Etterspør du fortsatt referanser ved kvalifisering av leverandører?

Muntlige referanser som dokumentasjon ved kvalifikasjon er ikke tillatt. Mange oppdragsgivere må oppdatere malverket sitt.

KOFA har i sak 2020/361 behandlet spørsmålet om oppdragsgiver kan innhente muntlige referanser som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller oppdragsgivers krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner i henhold til forskriften § 16-6.

Vanlig praksis

Det er for mange vanlig praksis at oppdragsgiver etterspør en beskrivelse av referanseprosjektet, sammen med kontaktinformasjon til tidligere oppdragsgiver, slik som også var tilfelle i saken 2020/361. Oppdragsgiver kontakter så referanseperson, og legger opplysninger fra samtalen til grunn i evalueringen av om leverandøren er kvalifisert.

KOFA legger imidlertid til grunn at dette er en praksis som ikke er i tråd med regelverket for anskaffelser over EØS-terskelverdi. I den konkrete saken uttalte KOFA følgende om forskriftsbestemmelsen:

«Forskriften § 16-6 gir en uttømmende liste over hvilken dokumentasjon oppdragsgiver kan kreve for leverandørenes tekniske og faglige kvalifikasjoner.

Etter første ledd bokstav a) kan oppdragsgiver kreve «attester» fremlagt «sammen med» en oversikt over byggeog anleggsprosjekter leverandøren tidligere har utført. En attest er etter vanlig språkbruk en skriftlig erklæring hvor noe bevitnes og underskrives. Etterfølgende innhenting av muntlige referanser som dokumentasjon for oppfyllelse av leverandørenes tekniske og faglige kvalifikasjoner faller derfor utenfor det forskriften åpner for. Til bruk i kvalifikasjonsvurderingen ville dette vært i strid med § 16‐6 første ledd bokstav a).»

Oppdater malverket

For å unngå at man stiller dokumentasjonskrav i strid med regelverket bør oppdragsgivere derfor oppdatere malverket, og ikke legge opp til en vurdering av leverandørens referanser ved kvalifisering.

 

Det presiseres at saken 2020/361 ikke er til hinder for å innhente referanser dersom oppdragsgiver skal foreta et nedvalg i kvalifikasjonsfasen, og dermed kun prekvalifisere et utvalg av leverandører. Her åpner KOFA for at referanser kan benyttes for å rangere tilbyderne på utvelgelseskriteriene.