Slik stiller du miljøkrav best i en offentlig anskaffelse

Anskaffelsesloven pålegger innkjøpere å fremme klimavennlige løsninger. En masteroppgave ved Universitetet i Oslo viser hvordan dette kan gjøres.

Både nasjonalt og internasjonalt har det i økende grad blitt viktigere med tiltak som kan bidra til å redusere de klima- og miljøbelastningene verden står overfor, også på det rettslige området. Regelverket for offentlige anskaffelser er ett av områdene hvor slike tiltak gjenspeiles.

Thuva Askheim
Thuva Catherine Askheim, Inventura

I anskaffelsesloven § 5 fremgår det at oppdragsgiver er pålagt å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant. Når det er et lovpålagt krav om å innta miljøhensyn i anskaffelser der det er relevant, kan det medføre økte kostnader for oppdragsgiver. Eksempelvis kan oppdragsgiver stille miljøkrav gjennom hele leveransens livssyklus, for å realisere målsettingen om en mer miljøvennlig anskaffelse. Dette vil ofte innebære merkostnader for oppdragsgiver. Det kan likevel argumenteres for at disse merkostnadene er effektive, fordi det gir leveransen bedre kvalitet og holdbarhet.

Bærekraftige anskaffelser

En masteroppgave ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo drøfter hvordan oppdragsgiver kan fremme målsettingen om å integrere miljø i sine anskaffelser, og hvor i prosessen miljøhensyn bør inntas – samtidig som samfunnets ressurser ivaretas på en god måte.

Masteroppgaven er skrevet av Thuva Catherine Askheim, jurist og rådgiver i Inventura. Hun er en del av bærekraftsatsingen i Inventura, og er engasjert i arbeidet med å hjelpe Inventuras kunder å sikre redusert negativ miljøpåvirkning og økt bærekraft gjennom innkjøpsprosessen.

Kraftig virkemiddel

Offentlige anskaffelser kan være et kraftig virkemiddel for å fremme miljøhensyn dersom regelverket brukes etter sin intensjon. Noen forutsetninger for å nå målsettingen om økt bruk av miljøvennlige anskaffelser er kunnskap om markedet, om muligheter i anskaffelsesprosessen – og god planlegging. Lovkravet i anskaffelsesloven § 5 kom i 2016. Det tar tid for det offentlige å opparbeide seg en slik kompetanse.

Det er i dag økende grad av vilje hos offentlige oppdragsgivere, til å utnytte det potensialet som ligger i miljøorientering av anskaffelsene. Det er all grunn til å tro at dette engasjementet vil øke også i tiden fremover.

Masteroppgaven finner du her.