Det er størst risiko for brudd på menneskerettighetene ved enkelte typer innkjøp

Unngå brudd på menneskerettigheter

Brudd på menneskerettigheter skjer oftere enn du tror, også i din egen verdikjede.

Gode innkjøpsprosesser er et viktig virkemiddel når det gjelder å fremme menneskerettigheter. Ved å stille tydelige krav og følge opp på disse har en virksomhet stor påvirkningskraft til å fremme et mer ansvarlig næringsliv.

Kontroll på verdikjeden

Inventura har i samarbeid med Rafto, og deres prosjekt FUTURE-PROOF, holdt en seminarrekke om ivaretakelse av menneskerettigheter i verdikjeden. I seminaret 18.februar 2021 så vi nærmere på hvordan virksomheter kan posisjonere seg for å vinne kontrakter, der det er viktig å ha kontroll på arbeidet med menneskerettigheter i leverandørkjeden.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs) har stadig fått en større rolle i hvordan selskaper forventes å jobbe med ivaretakelse av menneskerettigheter i sine verdikjeder. UNGP er en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene.

Myndighetene stiller også tydelige forventingskrav til at alle norske virksomheter, uavhengig om de er offentlige eller private, skal ivareta menneskerettigheter og opptre ansvarlig i sitt virke. I Norge ser vi at forventningene i stadig større grad påvirker hvordan virksomheter jobber med egne bærekrafts mål.

Offentlige tilbud krever fokus på menneskerettigheter

Når det gjelder tilbud til offentlige oppdragsgivere, så er disse underlagt lover og forskrifter som både pålegger ansvar for ivaretakelse av menneskerettigheter, og som gir adgang til å innta dette som en viktig del av konkurransen.

Utgangspunktet er Lov om offentlige anskaffelser § 5 som pålegger offentlige oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser.

Internasjonale retningslinjer for private

Når det gjelder tilbud til det private er det ikke tilsvarende lovgivning som det offentlige, men det forventes at retningslinjene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og for større virksomheter skal også OECD sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv følges.

Sentralt i OECD sine retningslinjer er at det skal gjennomføres aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. OECD har gode veiledninger til gjennomføring av slike aktsomhetsvurderinger.
Som tilbyder må du være forberedt på et økende fokus på og krav til hvordan du og din virksomhet behandler menneskerettigheter i egne verdikjeder.

Når en virksomhet forbereder et tilbud hvor det er stilt krav om rutiner for oppfølging av menneskerettigheter, er det viktig å kunne si noe om risiko for menneskerettighetsbrudd i egen verdikjede. Det er derfor avgjørende å ha kartlagt risikoene i egen virksomhet.

I kartleggingen anbefales det å konsentrere seg om vare- og tjenestekategorier som anses å ha høy risiko for brudd på menneskerettigheter, kontrakter med høy verdi og mulighet for samarbeid med leverandør, samt kontrakter som kan gi en omdømmerisiko. Dette gir et godt utgangspunkt for videre oppfølging av de leverandører som anses ha størst risiko eller er viktigst for produksjonen.

Gode risikovurderinger gir en fordel

Ved å ha et bevisst forhold til egen negative påvirkning gjennom gode risiko- og aktsomhetsvurderinger vil du gjøre deg og din virksomhet godt forberedt til å tilfredsstille de krav som stilles i en tilbudskonkurranse. Du vil også posisjonere deg godt i konkurranse med andre.

Manglende innsikt i hvordan din virksomhet påvirker menneskerettigheter negativt vil fort bli avslørt i en tilbudsprosess, og i verste fall blir du ikke kvalifisert til å bli med i konkurransen. Ved å ha gjort hjemmeleksen hva angår menneskerettigheter vil du også være i mye bedre stand til å svare konkret og overbevisende på de spørsmål som stilles. Det vil heve kvaliteten på ditt tilbud.

Sjekkliste for arbeid med menneskerettigheter

Inventura har utarbeidet en sjekkliste for ditt arbeid med menneskerettigheter i innkjøpsprosessen. Last den ned her om du ønsker tips til hvordan du vil jobbe med menneskerettigheter i ditt tilbudsarbeid.