Vi ser på bærekraftsarbeidet fra et risiko- og mulighetsperspektiv.

Verdens mest energieffektive flåte

Odfjell transporterer de farligste materialene som finnes over noen av verdens mest sårbare områder – havet. Selskapet er en pioner i kappløpet mot nullutslippsskipsfart, og har allerede mottatt flere priser for sin satsing på bærekraft.

I 2014 feiret Odfjell sitt hundreårsjubileum, og har ingen planer om å legge inn årene de neste hundre. 

– Bærekraft for Odfjell handler om ha et langsiktig perspektiv og drive virksomheten slik at vi kan skape verdier på en måte som gjør at vi tar hensyn til fremtidige generasjoner. Derfor jobber vi kontinuerlig med forbedringer for å sikre lønnsomhet og vårt ansvar for mennesker og miljø, forteller Øistein Jensen. 

Øistein Jensen, Chief Sustainability Officer (CSO) i Odfjell SE.

Chief Sustainability Officer (CSO) i Odfjell SE, Øistein Jensen, er opptatt av å jobbe systematisk for å nå selskapets ambisiøse bærekraftsmål. Det lønner seg. Foto: Odfjell

Ambisiøs bærekraftstrategi 

Han ble i 2020 utnevnt til første Chief Sustainability Officer (CSO) i Odfjell SE, som et ledd i selskapets ambisiøse bærekraftstrategi. Odfjells flåte på om lag 80 tankskip frakter kjemikalier over alle verdenshav. Disse er nøkkelbestanddeler i alle slags hverdagsprodukter – fra mobiltelefoner og pc-er til klær og sportsutstyr. Selskapet lagrer også farlige materialer på terminaler i nærheten av boligstrøk flere steder i verden. 

– Dette betyr noe for det ansvaret vi har for sikkerhet og bærekraft – det er bygget inn i vår virksomhet og har blitt en del av Odfjells DNA, sier han. 

En god innkjøps- og leverandørstrategi gir lavere kostnader og høyere kvalitet. 

Når klimamål i rekordfart

Odfjell SEs første bærekraftstrategi ble presentert i 2017, og er basert på FNs Global Compacts ti prinsipper og FNs bærekraftsmål. I 2020 satte Odfjell egne klimamål, som blant annet omfatter reduksjon av karbonintensitet med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2008-basislinjen. Målet vil trolig nås allerede i 2023.

Implementering av en rekke tekniske, operasjonelle og digitale tiltak siden 2014 har forbedret flåtens effektivitet. Bedre utnyttelse av vær og havstrømmer, samt optimalisering av ruter og hastighet har bidratt til reduserte utslipp.

– Vi ser på bærekraftarbeidet fra et risiko- og mulighetsperspektiv. Vi benytter blant annet klimarisikovurderinger i henhold til anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). I det rammeverket vurderer vi overgangsrisiko, fysisk risiko, juridisk risiko, omdømmerisiko og grenseoverskridende risiko, samt tilsvarende muligheter, forklarer Jensen. 

Strategi, risikostyring og ESG-rapportering  

Disse analysene danner grunnlaget for strategiarbeid, helhetlig risikostyring og hvilken betydning klima og natur vil ha for kontantstrøm og regnskap. 

– Dette gjør vi for ulike klimascenarier for 1,5, 2 og 4 graders temperaturøkning, opplyser han.

For Odfjell er de viktigste risikoene relatert til overgangen til et lavutslippssamfunn og dekarbonisering av virksomheten. 

– Utfordringen er at det ikke finnes klare løsninger til hvordan dette skal gjøres for global shipping, sier han.

Bærekraftsrapportering dreier seg i hovedsak om å rapportere på tre forhold: Environmental, Social and Governance (ESG). Selskaper blir ofte vurdert på sin ESG-rapportering.

For å prioritere og bedre forstå hva som er vesentlig for Odfjell og deres interessenter fra et ESG-perspektiv, gjennomfører selskapet en vesentlighetsvurdering. 

– Vi har også bidratt til å utvikle et rammeverk for rapportering i vår industri, sier Jensen.

Menneskerettigheter og åpenhetsloven 

I tillegg til ambisiøse klimamål er Odfjell opptatt av å øke mangfoldet og oppnå en kjønnsbalanse på minimum 30 prosent på alle nivåer i organisasjonen innen 2030. Selskapet har dessuten nulltoleranse for korrupsjon.

– Vår industri er eksponert for korrupsjon, og det er viktig for oss at vi jobber systematisk i industrien for å forhindre dette. Som signert selskap til Global Compact er vi opptatt av menneskerettigheter. Implementeringen av den nye åpenhetsloven har formalisert dette arbeidet hos oss, og satt søkelys på bærekraftige anskaffelser og aktsomhetsvurderinger, sier Jensen. 

Åpenhetsloven ble vedtatt i juni 2022. Lær mer om hva det innebærer her. 

Bærekraftinnsats gir resultater

Tiltakene for å redusere Odfjellflåtens karbonintensitet har gjort flåten til den mest energieffektive i sitt segment.

– Dette er verdifullt i et marked hvor oppmerksomheten rundt verdikjedeutslipp er økende, fastslår han. 

Investorer og kunder har begynt å fokusere på sine scope 3-utslipp («andre indirekte utslipp i et selskaps verdikjede» i klimaregnskapet). Shipping er en integrert del av den industrielle verdikjeden, og skipsfartens direkte utslipp (scope 1) utgjør dermed en betydelig del av scope 3-utslippene for de selskapene som bruker skipsfarten. 

– Det vil være fordelaktig for befraktere å velge skip med lavere utslipp for å nå sine utslippsmål. Vår satsing på bærekraft vil derfor kunne gi oss et konkurransefortrinn når kontrakter tildeles, sier han.

Fra 2024 må shippingselskap betale for utslipp til, fra og i Europa, en kostnad som belastes lasteiere. Å velge et shippingselskap som har lave utslipp vil dermed gi lavere kostnader. 

Odfjell-terminalen i Houston, Texas, USA.

Positive effekter

I 2023 innføres en rekke nye miljøkrav for shipping-industrien.

– Odfjell får mange fordeler av de investeringene vi har gjort de senere år knyttet til energieffektivitet og utslippsreduksjoner, poengterer Jensen.

Bærekraftig finans har blitt stadig viktigere for tilgang til og kostnad for finansiering. 

– Vi er overbevist om at denne trenden vil fortsette. Gitt våre ambisiøse mål og aktive rolle i bærekraftinitiativer, er dette en utvikling vi ønsker velkommen og oppmuntrer til, sier han.

I 2021 koblet Odfjell klimamål og finansiering ved å utstede verdens første bærekraftslinkede obligasjon i sin bransje, og alle nye pantelån har siden vært bærekraftslinket. Obligasjonen ble betydelig overtegnet og tiltrakk seg mange nye investorer.

– Vi er overbevist at Odfjells satsing på bærekraft vil gi oss betydelige fordeler – vi har allerede mottatt flere internasjonale priser for vårt arbeid. Vi opplever positive effekter av den posisjonen vi har fått nasjonalt og internasjonalt, og tror at effekten vil bli enda mer synlig og integrert i årene fremover. Satsingen gjør også at vi tiltrekker oss talenter som er opptatt av hva vi gjør på bærekraftsområdet. På den måten bygger vi også en organisasjon for fremtiden, sier Øistein Jensen.

Lær mer om hvordan du kan jobbe med bærekraft, miljø og ESG-rapportering. 

Fakta om Odfjell

  • Et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier.
  • Selskapets røtter går tilbake til 1890 da kaptein Berent Daniel Olsen flyttet til Bergen for å ta del i shippingindustrien.
  • Det første familieselskapet ble registrert av Olsens sønner Fredrik, Abraham og Andreas Odfjell i 1914.
  • Operatør av verdens mest energieffektive kjemikalietankflåte med ambisiøse mål for å ytterligere redusere karbonavtrykket.
  • Flåten består av om lag 80 skip som i 2021 fraktet 582 ulike kjemikalier og væsker på kryss og tvers over verdenshavene.
  • Utstedte i 2021 verdens første bærekraftslinkede obligasjon shipping-bransjen, og alle nye pantelån har siden vært bærekraftslinket.
  • 2300 ansatte med 27 ulike nasjonaliteter.