Vestlandets største boligselskap valgte Innkjøpsskolen

Da Vestlandets største boligbyggelag, BOB, innså at de trengte mer kompetanse på innkjøp var løsningen enkel: Inventuras e-læringsplattform Innkjøpsskolen sikret kompetansehevingen.

Innkjøpsskolen har skapt en felles kompetanseplattform og begrepsapparat i selskapet innenfor innkjøp og kostnadsstyring.

Signe-Laila Hamre, konserndirektør for økonomi og fellestjenester

BOB er en av landets største boligutviklere og eiendomsforvaltere med en 80 år lang og stolt tradisjon. Med 70.000 medlemmer forvalter de 27.000 boliger og nær 900.000 kvadratmeter næringsareal. De engasjerer seg aktivt i by- og boligutvikling, og ferdigstilte 152 nye boliger i 2019.

Økt forståelse gir økt kvalitet

Med en så stor organisasjon og så mange komplekse prosjekter er innkjøpskompetanse sentralt. Ikke bare for selve innkjøpsfunksjonen, men også for behovseiere og premissgivere. Jo bedre forståelsen er for anskaffelsesprosessene og mulighetene som ligger der, også i planlegging og oppfølging av prosjekter, jo bedre blir resultatet. Både når det gjelder kvalitet og kostnader.

I sitt arbeid med å utvikle den samlete kommersielle kapasitet i konsernet gikk BOB til Inventura for bistand i form av en grundig innkjøpsanalyse. Denne identifiserte hvor konsernet har mulighet for å forsterke sine kommersielle kapasiteter og kompetanse.

Digitalisering og bærekraft

I samarbeid med konsernledelsen har Inventura deretter bidratt til å få på plass en innkjøpsstrategi for hele konsernet. Her er det satt søkelys på innkjøpskompetanse, digitalisering, bærekraft og kultur. En styrking av innkjøpskompetansen, med hovedvekt på disse elementene, er identifisert som en av bærebjelkene i videreutviklingen av BOBs konkurransekraft.

Som samarbeidspartner for BOB har Inventura kunnet bidra på alle disse områdene, ikke minst digitalisering og bærekraft.

E-læringsplattform for innkjøp

For å iverksette strategien valgte BOB deretter å gi en stor andel medarbeidere grunnleggende innkjøpskompetanse gjennom Inventuras e-læringsplattform for innkjøp, «Innkjøpsskolen».

Innkjøpsskolen er basert på Inventuras velprøvde innkjøpsmetodikk «Innkjøpshjulet», som dekker alle faser i en anskaffelsesprosess og kan tilpasses både små og store virksomheter. Innkjøpsskolen gir innsikt og ferdigheter som umiddelbart kan anvendes til å gjøre bedre innkjøp.

Innkjøpsskolen har økt kompetansen

Signe-Laila Hamre, BOB

Signe-Laila Hamre, konserndirektør for økonomi og fellestjenester i BOB, forteller at konsernledelsen ser på innkjøpsprosjektet som viktig profesjonalisering, og et kulturbyggeningsprosjekt i en utfordrende koronaperiode både for BOB, deres kunder og leverandører.

-Vi har blant annet kurset over 50 ressurspersoner i BOB gjennom Innkjøpsskolen. Kurset er lagt opp pedagogisk, interaktivt og fleksibelt. Jeg ser at det er noe å lære for alle våre deltakere selv om vi har ulikt utgangspunkt og erfaringsbakgrunn, sier hun. – Innkjøpsskolen har økt kunnskap om og satt fokus på innkjøp og kostnadsstyring i BOB, og bidratt til å bygge en kommersiell kultur som øker konkurransekraften vår.

Siden Innkjøpsskolen er individuell e-læring kan opplæringen skje når det passer den enkelte, uten å forstyrre daglig drift. Dette var et sentralt poeng for BOB når de valgte Innkjøpsskolen som sin kompetansehevingsplattform.

E-læring kombinert med kurs

Innkjøpsskolen er nettbasert og består av totalt 6 eller 7 moduler. De seks første dekker alle faser i en anskaffelsesprosess, og siste modul gjelder offentlige anskaffelser og regelverket spesielt.

Innkjøpsskolen står fint på egne ben, men kan også kombineres med oppfølging i klasserom for utvalgte nøkkelressurser som trenger dypere innsikt. Dette ble også gjort i det påfølgende kompetanseprogrammet hos BOB som ennå pågår. Slik opplæring blir lettere å gjennomføre når korona-pandemien er over.