Viktig avklaring fra EU-domstolen

Hvor langt kan man strekke en inngått rammeavtale, når maksimal mengde eller verdi egentlig er oppnådd? EU-domstolen har nå gitt en viktig avklaring.

EU-domstolen avsa 19. desember 2019 en prejudisiell avgjørelse i sak C-216/17, EU domstolen uttalte her at oppdragsgiver må oppgi rammeavtalens maksimale volum, og at «når denne grænse er nået, vil den pågældende aftale have udtømt sine virkninger».

Usikkerhet blant oppdragsgiver

Denne uttalelsen har fått mye oppmerksomhet og skapt mye usikkerhet blant oppdragsgivere også i Norge. Mange har uttalt seg kritisk til denne saken, og argumentert for at den ikke kan tolkes bokstavelig. Problemstillingen har vært oppe til behandling hos Kofa i sak 2020/1, men det synes som at også Kofa kvir seg for å uttale seg klart om hvordan uttalelsene skal forstås.

Men nå har EU-domstolen i sak C-23-20 kommet med noen etterlengtete avklaringer.

Ingen nye avrop når avtalen er utgått

Det danske Klagenævnet for Udbud har stilt spørsmål knyttet til hvordan uttalelsen i sak C-2016/17 skal forstås. EU-domstolen uttaler i sitt svar til det danske Klagenævnet for Udbud at oppdragsgiver må oppgi en samlet maksimal mengde eller verdi for anskaffelsen, og at dette taket må omfatte alle opsjoner. Når denne maksimale mengden eller verdien er nådd «vil den pågældende aftale have udtømt sine virkninger«.

Dette innebærer altså at en oppdragsgiver som hovedregel ikke kan foreta flere avrop på en rammeavtale som har oppnådd sin oppgitte maksimale mengde eller verdi.

Fortsatt noe spillerom

EU-domstolen presiserer imidlertid at det er adgang til å foreta endringer som ikke er vesentlige. En naturlig forståelse av denne uttalelsen tilsier at en oppdragsgiver kan gå noe over den oppgitte maksverdien eller mengden, så sant denne overskridelsen ikke utgjør en vesentlig endring av kontrakten.

Som hovedregel vil det bli akseptert at man gjennomfører avrop utover den opprinnelige verdien eller lengden på inntil 10% av totalverdien, men også noe større overskridelser kan bli akseptert. Da må man imidlertid gjøre en totalvurdering av om overskridelsen utgjør en vesentlig endring av kontrakten.

Tine Sæbø

Seniormanager | Leder Bergen | Jurist

tine.saebo@inventura.no 92 23 21 65
Se alle ansatte