Vurdering av praksis for offentlige anskaffelser av tekniske hjelpemidler

Gode og funksjonelle hjelpemidler er avgjørende for at personer med nedsatt funksjonsevne skal fungere godt i hverdagen og ha muligheten for en aktiv yrkesdeltakelse. Det er staten ved Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som anskaffer hjelpemidler som stilles til disposisjon for de som fyller vilkårene for rett til hjelpemidler etter folketrygdloven. Kjøp av hjelpemidler utgjør i dag en betydelig utgiftspost på offentlige budsjetter.

Et av punktene i Solberg-regjeringens Sundvollen-erklæring fra 2013 tar til orde for en gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken. I den forbindelsen har regjereringen oppnevnt et ekspertutvalg for å foreta en helhetlig gjennomgang, blant annet med fokus på kostnadseffektive løsninger, kompetansebehov og ansvarsfordeling mellom kommune og stat. Som del av arbeidet til ekspertutvalget, har Oslo Economics AS og Inventura AS gjennomført en vurdering av dagens praksis for offentlige anskaffelser av tekniske hjelpemidler.

NAV søker, innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser, å ivareta ulike mål og hensyn i arbeidet med anskaffelser av hjelpemidler. Brukerne skal få god dekning for sine behov, samtidig som statens ressurser utnyttes effektivt, både ved lav pris på innkjøpte produkter og tjenester samt lave administrasjonskostnader. Virkemidler for å oppnå dette er blant annet å stimulere konkurranse og innovasjon, gjennom å innrette anskaffelsene på hensiktsmessige måter.

Det er krevende å ivareta alle mål og hensyn fullt ut samtidig. I stor grad vil det være slik at det er konflikter mellom ulike mål og hensyn. NAV må derfor fra tilfelle til tilfelle gjøre både en vurdering av hvilke mål og hensyn som skal vektlegges, og hvilke virkemidler som er mest egnet for å sikre måloppnåelse.

Vi har i dette oppdraget vurdert hvilket handlingsrom som finnes innenfor EØS-avtalen når det gjelder anskaffelse av hjelpemidler. Intensjonen har vært å klarlegge mulighetene EØS-retten gir til å fremme innovasjon og effektiv priskonkurranse, og til å anskaffe hjelpemidler på en slik måte at brukernes individuelle behov blir best mulig dekket. Et viktig funn er at «fritt brukervalg» ikke er mulig innenfor rammen av offentlige anskaffelser.

Les hele rapporten