Bistand til OPS- og samspillsanskaffelser

Tema Operasjonelt

Emne Anskaffelse

OPS og samspill finnes i mange varianter og det er derfor avgjørende at man velger rett modell utifra prosjektets egenart. For å lykkes med alternative gjennomføringsmodeller må man har god forståelse av modellene og hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at prosjektet skal kunne være et velegnet OPS-prosjekt eller velegnet for samspill, og når tradisjonelle gjennomføringsmodeller er mest riktig. Vi er så trygg på vår egen fagkunnskap at vi stusser ikke med å si at vi vet hva som skaper de beste forutsetninger for et vellykket prosjekt.

 

OPS og samspill stiller andre krav til det offentliges bestillerkompetanse, og til både oppdragsgiver og leverandørens samarbeidsegenskaper i prosjektfasen og leveransefasen.

Riktig markedsdialog og et godt og balansert konkurransegrunnlag gir gode forutsetninger for en optimal konkurranse. Det må gis god beskrivelse av behov og funksjoner. Detaljerte kravspesifikasjoner må unngås. Tilbyderne bør gis mulighet til innovasjon og kreativitet.
Både OPS og samspill er ressurskrevende prosesser for både oppdragsgiver og leverandør. Det er følgelig viktig med en strukturert og god anskaffelsesprosess, med klare og forutsigbare evalueringskriterier og utvelgelse av leverandør. En god anskaffelsesprosess danner grunnlag for et godt samarbeid i kontraktfasen.

Vi bistår byggherrer med:
• egnethetsvurderinger for om OPS eller samspillsentreprise er egnet for det aktuelle prosjekt
• konseptvalgsutredninger
• entreprisestrategi
• kontraktsmodeller
• valg av anskaffelsesprosedyre – som anbud, konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog
• gjennomføre anskaffelsen fra tidligfase til overlevering til drift
• utvikle kontrakt, fremdriftsplan og betalingsplan
• kontraktsoppfølging under prosjektering, i byggeperioden med byggemøter, endringshåndtering, ferdigstillelse og i driftsfasen

Vi bistår entreprenører med:
• utforming av tilbud til byggherrer, med håndtering av anbudsregler og strategiske momenter, definisjon av forbehold og liknende
• styring av underentreprenører og leverandører
• effektivisere egne innkjøp og drift. Et bygg- eller anleggsprosjekt bruker minst 2/3 av kontraktssummen til å kjøpe inn varer, tjenester og underleverandører. Det er derfor av avgjørende betydning hvordan entreprenøren håndterer dette – fra kalkulasjon til produksjon