For få grønne innkjøp i Norge

Tema Operasjonelt

Emne Anskaffelse

Inventura leverte rapporten «Ivaretakelse av miljøaspekter i offentlige anskaffelser, status 2015» til DIFI 17.11.16. Den dokumenterer at oppdragsgivere i offentlig sektor i liten grad la vekt på miljø ved anskaffelser. 

Sammen med DNVGL har vi analysert 244 konkurranser publisert på Doffin i 2015 innen prioriterte kategorier (møbler, IKT-utstyr, yrkesklær og transport). Hovedvekten i analysen er lagt på et utvalg av 100 transportanskaffelser. Den består en detaljert kartlegging og analyse av i hvilke grad konkurransegrunnlaget beskriver relevante miljøaspekter og angir krav til leverandører, ytelser, produkter og tjenester som bidrar til å fremme gode miljøprestasjoner. Disse åtte miljøaspektene er vektlagt:

  • Redusert transportbehov
  • Miljøteknologi
  • Drivstoff og energieffektivitet
  • Utslipp lokalt/regionalt
  • Utslipp klimagasser
  • Støy
  • Miljøvennlig kjørestil
  • Miljøvennlig drift

Konkurranser for middelmådige

Rapporten viser at oppdragsgivere i liten grad velger konkurranseformer og utformer kontraktsvilkår som motiverer leverandørene til å strekke seg. 95% av anskaffelsene baserte seg på prosedyren åpen anbudskonkurranse, og kun et fåtall hadde gjennomført åpne dialog- eller tilbudskonferanser. Samlet sett forekommer miljøaspekter i en tredjedel av alle kontraktsvilkårene undersøkt, men under 10% inneholdt noen form for sanksjoner eller insentiver som bidrar til kontinuerlige forbedringer i prestasjonene.

Det viktigste funnet i analysen er at det er et stort forbedringspotensial. Dette gjelder både antall konkurransegrunnlag med beskrivelser av relevante miljøaspekter og hvor hensiktsmessig og ambisiøst kravene er utformet for å oppnå en reduksjon i negative miljøkonsekvenser.

Offentlige anskaffelser: Et strategisk virkemiddel i "det grønne skiftet"

For å nå Norges klima- og miljømål er det nødvendig bruke offentlige anskaffelser som et viktig verktøy og strategisk virkemiddel. Som krevende kunde kan offentlig sektor stimulere markedet til å utvikle nye og innovative mobilitets- og transportløsninger. De kan bidra til utvikling av ny utslippsfri transportteknologi, overgang til fornybart drivstoff, reduserte utslipp og andre negative miljøeffekter. For å oppnå god effekt er det vesentlig at oppdragsgiver tenker på hvordan de samlede miljøprestasjonene kan forbedres gjennom et grundig arbeid i planlegging av anskaffelsen – før konkurransegrunnlaget ferdigstilles. I tillegg til den kvantitative analysen er det også gjennomført intervjuer med 10 utvalgte oppdragsgivere. Vi peker i rapporten på relevante spørsmål underveis i anskaffelsesprosessen, og gir eksempler på hvordan ulike virksomheter har hensyntatt disse. 

Behov for standard kravsett og enklere evalueringsverktøy?

Markeder med rask teknologisk utvikling (som transportsektoren) kan oppleves som krevende for innkjøpere holde oversikt over for å være i stand til å stille relevante krav. Det er ofte komplekse anskaffelser med mange interessenter som skal tilgodeses og svært mange aspekter som skal håndteres. I blant er det også usikkerhet om hva som er de mest bærekraftige og grønne løsningene – noe som kan gjøre evalueringen av tilbudene krevende. 
Oppdragsgivere i vårt utvalg bruker et stort antall ulike modeller og krav. I flere tilfeller er det angitt ønske om miljøeffektive løsninger uten at det tydelig spesifisert hvordan dette vektlegges ved tildelingen. Det er derfor et åpenbart behov for utvikling av mer standardiserte kravsett og enkle evalueringsverktøy. Disse bør basere seg på målbare prestasjonsindikatorer (KPI-er) som støtter opp om formålet med anskaffelsen. Økt bruk av prestasjonsfremmende konkurranseformer som motiverer markedet til å levere de beste løsningene vil også kunne bidra positivt. Det nye regelverket for anskaffelser som trer i kraft ved nyttår legger til rette for økt bruk av forhandlinger og dialog. Vi tror også at metoden Best value procurement (prestasjonsinnkjøp) være kunne være en god mulighet for offentlige oppdragsgivere. 

Inventura vil bistå DIFI med råd om utvikling av metoder, kravsett og verktøy som kan gjøre oppdragsgivere bedre i stand til å fremme miljøprestasjoner som en videreføring av arbeidet med denne rapporten.

Rapporten i sin helhet finner du her