Gode råd på veien

Tema Operasjonelt

Emne Anskaffelse

Når det nye veiselskapet skal i gang med å bygge vei, er det mange muligheter for å gjøre prosessene og anskaffelsene bedre og mer kostnadseffektive. Dialog, samhandling, tillit og frihet innenfor avklarte rammer kan bidra til mer effektiv gjennomføring, lavere kostnad og bedre veier og skape et moderne vegselskap vi alle vil være stolte av.

Med dette som utgangspunkt, drister vi oss til å gi noen råd på veien til det nye veiselskapet.

Stema og Inventura leverer prosjektledelses- og innkjøpkompetanse til store offentlige og private prosjekter. Vi vet at det finnes et uforløst potensial i dagens byggeri, og vil bidra til at det nye vegselskapet kan gjøre bedre anskaffelser - og få mer kostnadseffektive veiprosjekter.

Vårt første råd: Vis mer tillit og åpne opp for samspill med de som skal bygge.

Utførelsesentrepriser er bekvemt. Kulturen for å hente inn gevinst ved å finne hull i kontrakten er velprøvd. Vi kan legge til rette for en kultur uten ansvarsfraskrivelse og krangling. For å oppnå innovasjon og nyskapende veibygging, kan læring fra bygg- og oljeindustrien være nyttig. Byggherren bør gi mer frihet og ansvar til leverandørene for å bygge godt. Kan man tenke seg en samspillsfase hvor byggemetode, trasevalg og andre mulighetsområder blir en del av konkurransen, før en eventuelt låser i en totalentreprise, også innen vei? Her er det viktig at kompetanse på god totalgjennomføring blir vektlagt.

Byggherren bør lage handlingsrom i reguleringen og generelle funksjonskrav til sluttproduktet som åpner for alternative løsninger og innovasjon i organisering, gjennomføring og materialvalg. Det er her man sammen finner faktorene som gjør det billigere, kanskje ikke på innkjøp av grus og asfalt, men gjennom organisering - og kanskje en endret trase.

Vårt andre råd: Legg til rette for større forutsigbarhet i kontraheringen.

En kalender som viser når ulike strekninger kommer til å bli kontrahert, vil skape mer forutsigbarhet i markedet. Sammen med ydmykhet for betydningen av tid til løsningsutvikling og riktig prising kan kontraktene som inngås bli enda bedre. Avhengig av kompleksiteten i prosjektet anbefales tre til fire måneder til å forstå, finne underleverandører, prise og lage tilbudet. Det tar tid å finne gode løsninger.

For å spre risiko og få en fornuftig fordeling av kapasitet er det nødvendig å ha ulik størrelse på kontraktene både på tid og pris.

Det nye vegselskapet skal ha frihet til å velge den gjennomføringsmodellen som er best egnet for respektive prosjekt. Det stilles andre krav til bestillerkompetansen når man bruker offentlig privat samarbeid (OPS) eller entrepriser med tidlig samarbeid mellom byggherren og entreprenøren (samspillsentrepriser), enn i prosjekter hvor man bruker tradisjonelle utførelsesentrepriser eller totalentrepriser. Det nye utbyggingsselskapet vil derfor ha behov for å tilpasse kompetanse og kapasitet til hvilken gjennomføringsmodell som skal brukes, kompleksiteten i det enkelte prosjekt og hvilken fase prosjektene er i.

Tredje råd blir derfor: Bygg en fleksibel organisasjon som kan bygges opp og ned avhengig av prosjektporteføljen.

En slank og smidig organisasjon som kan kjøpe tjenestene de trenger i tråd med behovene og utviklingen i prosjektet. Sørg for å ha intern kompetanse på prosjektgjennomføring, planer, trasevalg, ivaretakelse av lokale hensyn, usikkerhetsanalyse og finansieringsløsninger for raskere totalgjennomføring.

Vårt siste råd på veien blir også et ønske om å slå et slag for merkevarebyggingen for bygge- og anleggsnæringen.

Lag et veiselskap anno 2015. Et selskap som skinner i lyset av digitalisering, globalisering, delings- og samhandlingssamfunnet, som tåler miljøfokus og andre trender som er viktig for oss som samfunn. Vi trenger et veiselskap som inspirerer de unge, skarpe hodene og flinke hendene til å søke seg mot vår næring. Friheten til å skape den nye prosessen ligger nå i det nye veiselskapets hender. Vi ønsker å bistå med gode råd på veien.

Om forfatterne:
Cecilie Blytt er statsviter og Manager i Inventura AS. Hun har jobbet strategisk og operativt med anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom, herunder OPS i en årrekke.
Janne Aas-Jakobsen er siv.ing konstruksjon og adm. dir. i Stema Rådgivning. Gjennom ulike roller og verv har hun bidratt til produkt- og prosessinnovasjon langs hele verdikjeden i bygge- og anleggsnæringen.

Artikkelen sto for første gang på trykk i bygg.no den 10.09.2015 og finner her: http://bit.ly/1UPhyxD