Er anskaffelsesregelverket for vanskelig?

Tema Operasjonelt

Emne Tilbud

Er det mer krevende å svare på offentlige anbud, enn å bygge bygge avanserte, høyteknologiske fartøy?

Å bygge verdens mest avanserte skip er ingen enkel oppgave, men norske verft regnes for å være best i klassen. Å delta i offentlig anbudskonkurranser er heller ikke alltid like enkelt, det har norske verft fått erfare når store kontrakter har gått til verft i utlandet. Hvorfor når ikke norske verft opp i konkurransen når de er blant de beste til å bygge båter?

Når det offentlige skal anskaffe materiell eller tjenester er de underlagt et eget regelverk, lov om offentlig anskaffelser med tilhørende forskrifter. Dette er med å sette klare grenser for innkjøpsprosessen og det stilles høye krav til leverandørene som må dokumentere og oppfylle krav både til dem selv og til produktet som skal anskaffes.

Opptrer som reder

I noen sammenhenger opptrer en offentlig oppdragsgiver som reder. Eksempler på dette er Sjøforsvaret, Kystvakten, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Politiet og Sysselmannen på Svalbard. Disse må følge regelverket for offentlige anskaffelser, som enhver annen profesjonell offentlig innkjøper.

For mange oppleves offentlige anskaffelsesprosesser som krevende og uhensiktsmessig strengt. Noe som var et hett tema på Verftskonferansen i 2013 og som ble tett oppfulgt av media i etterkant. Hva er hensikten med streng lovpålagt regulering av offentlige anskaffelsesprosesser?

Likehandling

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter er utarbeidet for å bidra til økt verdiskaping i samfunnet, ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk og er basert på forretningsmessighet og likebehandling. Dette skal sikre at det offentlige opptrer med stor integritet og at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Loven baserer seg på grunnleggende krav om at offentlige oppdragsgivere skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetikk standard i den interne saksbehandling og sørge for at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører, samt at oppdragsgiver ivaretar hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet gjennom anskaffelsesprosessen.

Dette er i seg selv positivt. Den som best oppfyller oppdragsgivernes behov i henhold til forutbestemte tildelingskriterier skal tildeles kontrakten.

Anbudsregelverket

Vi har forståelse for at en del leverandører mener anskaffelsesregelverket er vanskelig. Men det er ikke vanskeligere enn annet regelverk leverandøren er omfattet av på alle mulige andre områder. Den reisen har mange bransjer kommet langt i. Entreprenører traff anbudsregelverket for alvor da EØS-reglene om innkjøp ble implementert i Norge i 1994. Etter dette har de større entreprenørene gradvis blitt veldig gode leverandører.

Vi vil fremheve tre faser verft og leverandører bør ha fokus på;

  • Lenge før selve kunngjøringen av konkurransen er det tillatt å ta kontakt med offentlige redere for å orientere om hvilke tjenester og produkter man tilbyr. Er det snakk om å utvikle innovative nye løsninger, er det mulig rederen kan gjøre unntak fra anskaffelsesregelverket.
  • Når konkurranse kunngjøres må man følge med på www.doffin.no, og gjerne ha laget seg en varslingsprofil først. Det er viktig å sette seg godt inn i konkurransedokumentene og svare på det man blir spurt om. Man bør starte tidlig med tilbudsprosessen og spørre underveis om det er noe man lurer på. På grunn av likebehandlingsprinsippet, må tilbudene leveres inn til rett tid, til rett sted og med riktig merking. Vær varsom med forbehold, da disse kan føre til avvisning.
  • Etter at kontrakt er tildelt, skal tilbyderne både få en god begrunnelse hvorfor de ikke vant, og få en klagefrist. I denne perioden må man være aktive med å undersøke tildelingen slik at man klager innen fristen. Man kan for eksempel anmode om et debriefingsmøte. Skal man være sikker på at rederen stanser kontraktsignering er man avhengig av å få en bekreftelse på dette eller begjære midlertidig stans via domstolen.

Denne kronikken sto første gang på trykk i Maritimt Magasin nr 8/2014.