Enklere anskaffelser fra 1.juli

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Det innføres endringer i anskaffelsesregelverket med virkning fra 1. juli i år. Dette skal gjøre offentlige anskaffelser under nasjonal terskelverdi enklere og billigere.

Forenklingsutvalget leverte i fjor sin innstilling til Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om en rekke endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. Målet for utvalget har vært å gjøre anskaffelsesregelverket enklere, bidra til at lavere prosesskostnader og mer effektive anskaffelser. De første endringene for forenkling av regelverket innføres allerede med virkning fra 1. juli i år. Et samlet nytt regelverk for offentlige anskaffelser i Norge skal være på plass i løpet av våren 2016, disse vil også sørge for implementering i norsk rett av alle de nye anskaffelsesdirektivene fra EU.

Inventura anser regelendringene som nå kommer som hensiktsmessige. Blant annet vil fjerning av unødvendige formalkrav gjøre anskaffelser under nasjonal terskelverdi enklere for både oppdragsgivere og leverandører. Kontraheringskostnadene vil gå ned og anskaffelser vil kunne gjennomføres mer effektivt med de nye endringene.

Dette er de viktigste endringene som trer i kraft allerede 1. juli i år:

Anskaffelser under 100 000 kroner unntas regelverket om offentlige anskaffelser.

Oppdragsgivere vil dermed stå helt fritt til å inngå kontrakt med ønsket leverandør, uten noen plikt til å kontakte flere. Departementet angir i sin begrunnelse for innføringen av unntaket at dette vil redusere rettsliggjøringen av små anskaffelser, og oppdragsgiverne vil slippe å måtte bruke unødvendige ressurser på å avklare hvilke regler som gjelder.
Det vil imidlertid ikke være adgang til å dele opp en anskaffelse for å komme under grensen på 100.000 kroner. Gjentakende og repeterende anskaffelser vil etter vår forståelse fortsatt regnes i sammenheng hva gjelder kontraktsverdi, slik at disse anskaffelsene slås sammen for en samlet verdiberegning.

Vi anbefaler uansett en sondering av markedet før kontrakt inngås, men det bør tilpasses kompleksitet og størrelse på anskaffelsen hvordan dette gjøres i det enkelte tilfelle.

Oppheving av reglene om merking og levering av tilbud

De tidligere reglene i forskriften om registering og tilbudsåpning, samt kravet om at tilbudet skal avgis i lukket og merket forsendelse, oppheves. Den nye regelen angir kun at tilbud skal avgis enten direkte eller per post, og oppdragsgiver plikter å ikke undersøke tilbudets innhold før leveringsfristen har løpt ut. De tidligere formkravene knyttet til merking og levering av tilbud har medført mange unødvendige avvisninger av leverandører på grunn av formalfeil, og innebar etter forenklingsutvalgets mening en unødvendig detaljregulering. Endringene som nå innføres vil fjerne noe av grunnlaget for kritikken som har vært rettet mot anskaffelsesregelverket.

Reglene om tilbudsregistrering vil snart være utdatert ved bruk av elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Dersom det ikke er tatt i bruk elektronisk tilbudsmottak anbefaler vi likevel oppdragsgiver å føre logger over tilbudsmottak - for å sikre kravene til dokumentasjon og etterprøvbarhet.

Kravene til hvilken dokumentasjon oppdragsgiver skal kreve fremlagt endres.

Kravet om å fremlegge HMS-egenerklæring bortfaller, mens plikten til å fremlegge skatteattest kun vil gjelde ved anskaffelser over nasjonale terskelverdier, m.a.o. kun ved anskaffelser over 500 000 kroner, og ikke 100 000 kroner, slik det har vært tidligere. Denne endringen medfører en hensiktsmessig forenkling, og vil fjerne en ganske unødvendig dokumentasjonsplikt for de mindre anskaffelsene. Oppdragsgiver kan fortsatt stille denne type krav i konkurransegrunnlaget dersom det er ønskelig, men det er nå ikke et krav i det nasjonale regelverket.

Oppdragsgiver vil i visse tilfeller kunne foreta dekningskjøp uten å følge regelverket.

Oppdragsgiver vil kunne foreta dekningskjøp under terskelverdiene uten å følge regelverket, dersom en konkurranse må avlyses eller det oppstår tvist som forsinker en kontraktsinngåelse. Dette gjelder uavhengig av om forsinkelsen skyldes oppdragsgiver selv eller uforutsette omstendigheter. Tidligere har dekningskjøp måtte foretas ved å følge prosedyrene i regelverket fullt ut. Dette har ført til at det har vært foretatt en rekke ulovlige direkteanskaffelser. Denne regelen vil hjelpe oppdragsgivere som må foreta anskaffelser som haster. Kontrakter som inngås skal imidlertid ikke ha lengre varighet enn nødvendig, og de grunnleggende kravene i lov om offentlig anskaffelse gjelder fullt ut, slik at oppdragsgiver må sikre konkurranse der det er mulig.

Det innføres nye krav til lærlingordning.

Oppdragsgiver vil nå kunne oppstille krav til lærlingordning for alle leverandører, ikke bare norske. Videre må lærlinger benyttes ved gjennomføringen av kontrakten, dersom det først oppstilles et krav om lærlingordning. Det er allerede foreslått lovendringer knyttet til bruk av lærlinger som følge av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og bestemmelsen gjelder i påvente av disse. Det nye kravet er en innskjerping i forhold til dagens regelverk.

Bestemmelsene om rammeavtaler under terskelverdiene endres.
Oppdragsgiver gis større fleksibilitet ved at det angis færre regler om hvordan avrop på rammeavtale skal gjennomføres.

Konklusjon
De nye og endrede reglene vil medføre enklere anskaffelser under nasjonal terskelverdi, og er således et viktig skritt i arbeidet med utformingen av et regelverk som legger til rette for gode offentlige anskaffelser.