Forslag til ny anskaffelseslov lagt frem for Stortinget

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Nærings og Fiskeridepartementet la nylig frem forslag til ny lov om offentlige anskaffelser for Stortinget. Lovforslaget skal muliggjøre nasjonal gjennomføring av EUs tre nye direktiv om offentlige anskaffelser, implementere deler av Forenklingsutvalgets forslag i NOU 2014:4, og også endre gjeldende håndhevelsesregler.

Lovforslaget var ute på høring våren 2015, og Inventura ble som eneste private aktør invitert av departementet til å inngi høringsuttalelse. 

Behovet for et nytt regelverk

Det er tre hoved årsaker til at anskaffelsesregelverket må revideres:

1) EU har vedtatt tre nye anskaffelsesdirektiver som skal gjennomføres i norsk rett:
Direktiv om offentlige anskaffelser i klassisk sektor (2014/24/EU)
Direktiv om innkjøp i forsyningssektorene (2014/25/EU)
Direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter (2014/23/EU).

Nye direktiver betyr at anskaffelsesregelverket må revideres.

2) Departementet har ønsket å forenkle den nasjonale delen av regelverket. Forenklingsutvalget ble oppnevnt i 2012 med mandat til å vurdere behovene for revisjon av den særnorske delen av anskaffelsesregelverket. Forenklingsutvalget la i juni 2014 frem sin «NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser».

3) Det har vært behov for å effektivisere håndhevelsen av regelverket. Det viktigste endringsforslaget i lovforslaget er at Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA) får tilbake sin myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr i saker om ulovlig direkteanskaffelser.

De viktigste lovendringene

Forenkling og tydeliggjøring
Lovforslaget innebærer forenkling og tydeliggjøring av flere av bestemmelsene i dagens anskaffelseslov. Departementet har blant annet trukket ut de viktigste formålene med regelverket og forfattet en kortere og enklere formålsparagraf. Anskaffelsesregelverkets formål er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet ved offentlige anskaffelser. I tråd med blant annet Inventuras anbefaling angis ikke «konkurranse» som et formål med offentlige kontrakter, men at dette er et virkemiddel for å oppnå effektiv ressursbruk.

Dagens to paragrafer som angir lovens virkeområde foreslås samlet i én felles paragraf.

Tydeligere krav til ivaretakelse av viktige samfunnshensyn
De grunnleggende prinsippene og kravene til anskaffelsesprosessen, trekkes ut og fremsettes i en forkortet og forenklet versjon.
• Det stilles krav til at offentlige oppdragsgivere skal ha etablerte rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser.
• Det foreslås også bestemmelser som tar sikte på å hindre arbeidslivskriminalitet. Det foreslås å innføre en forskriftshjemmel som gir departementet adgang til å pålegge oppdragsgivere å stille krav om begrensninger i antallet leverandørledd ved gjennomføringen av kontrakter i bransjer med særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet.

Lovforslaget regulerer dermed tydeligere enn gjeldende lov hvordan ulike samfunnshensyn skal og kan ivaretas i en anskaffelsesprosess. Inventura ser dette som veldig positivt.

Et annet praktisk viktig endringsforslag er at i bransjer med et særlig behov for læreplasser vil oppdragsgiver plikte å stille krav til bruk av lærlinger:
• Det vil ikke være nok at leverandøren er tilknyttet lærlingordning, det må også stilles krav om at lærlingene brukes ved utførelsen av den konkrete kontrakten.
• Kravet vil gjelde overfor alle leverandører, og ikke bare norske.
Ettersom et slikt krav vil innsnevre kretsen av aktuelle leverandører og dermed begrense fri flyt av tjenester i EØS-området, krever EØS-retten at tiltaket er begrunnet med et legitimt formål. Departementet anser regjeringens tiltak mot arbeidslivskriminalitet, samt behovet for læreplasser for å være slike legitime formål.

Kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr tilbakeføres til KOFA
Den viktigste praktiske endringen lovforslaget medfører, er at KOFA igjen gis kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr i saker der det foreligger ulovlige direkteanskaffelser. KOFA hadde slik kompetanse frem til lovendringen i 2012. Siden da har leverandørene måttet reise sak for domstolene for å få behandlet spørsmål om sanksjon.

Departementet viser til at dette bare har skjedd to ganger på de tre årene som har gått siden endringen i 2012, og uttaler at det er svært uheldig at håndhevelsen av ulovlige direkteanskaffelser nærmest har stoppet opp.

Dette er en gledelig endring. Det er viktig at KOFA har tilstrekkelig kompetanse slik at lovbrudd avdekkes og sanksjoneres. Lovforslaget innebærer at KOFA kan ilegge overtredelsesgebyr med en størrelse på inntil 15 % av anskaffelsens verdi.

Forskriftsendringene

Også de nye anskaffelsesforskriftene har vært ute på høring. Arbeidet med å følge opp denne høringen er imidlertid ikke ferdigstilt. Den endelige utformingen av forskriftene er derfor ikke er avklart enda.

Det nye EU-direktivet om offentlige anskaffelser inneholder imidlertid en rekke endringer som vil sette sitt preg på anskaffelser over EØS-terskel. Den viktigste følgen av direktivet er at medlemslandene pålegges å bruke elektronisk kommunikasjon gjennom hele anskaffelsesprosessen. Videre vil kravene til dokumentasjon fra leverandørene forenkles, samt at det gis en utvidet adgang til å forhandle i anskaffelser over EØS-terskel. I tillegg innføres en ny prosedyre kalt innovasjonspartnerskap.

For anskaffelser under EØS-terskel har Forenklingsutvalget blant annet foreslått å innføre nye prosedyreformer som innebærer at oppdragsgiver kan ta avgjørelsen om hvorvidt de ønsker å forhandle med leverandørene først etter at tilbudsfristen har gått ut. Inventura er en av mange aktører som har advart kraftig mot innføringen av disse nye prosedyreformene. Departementet har uttalt at de trolig vil foreta noen justeringer i Forenklingsutvalgets forslag, slik at hvordan den endelige forskrift om offentlige anskaffelser blir utformet gjenstår å se.

Veien mot en lov

Lovforslaget kan leses i sin helhet i Prop. 51 L som er tilgjengelig her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-51-l-20152016/id2471374/?ch=1&q=.

Lovforslaget skal nå først gjennom en komitébehandling før den behandles i Stortinget to ganger med minst tre dagers mellomrom. Dersom loven vedtas sanksjoneres den deretter av Kongen i Statsråd.