Inventura gir innspill til nytt anskaffelsesregelverk

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Regjeringen arbeider nå med nytt anskaffelsesregelverk som bl.a. skal implementere nye EU-direktiver som er på vei inn i EØS-avtalen. Inventura er opptatt av at regelverket skal legge til rette for gode offentlige anskaffelser, og ble som eneste private aktør bedt om å inngi høringsuttalelse i forbindelse med utarbeidelse av det nye regelverket. Regjeringens høringsnotater med forslag til nytt regelverk er lagt ut på regjeringen.no  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentlige-anskaffelser/id2401043/ 

Inventura har tatt en grundig gjennomgang av utkastene til lovendringer og tre nye anskaffelsesforskrifter.  Vi mener at de foreslåtte endringene bidrar til et bedre og mer effektivt regelverk som vil gjøre det lettere for offentlige oppdragsgivere å fokusere på godt innkjøp.

Våre innspill knytter seg både til struktur og innhold. Vi har spesielt gitt tilbakemeldinger på de punkter hvor departementet har bedt om innspill og hvor vår særlige kompetanse kan være nyttig i det videre arbeid med regelverksutformingen. Vår høringsuttalelse kan du lese her https://www.regjeringen.no/contentassets/fc22c5b0590a4cefb69dd8660c9b425d/inventura.pdf.

Vi ønsker departementet lykke til med arbeidet videre.