Lagmannsretten ignorerer EFTA-domstolens råd i spørsmålet om erstatning for offentlige oppdragsgivere

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Da Frostating lagmannsrett skulle behandle spørsmålet om hvorvidt en oppdragsgiver som hadde begått feil i anskaffelsesprosessen var erstatningsansvarlig overfor en forbigått leverandør, ba de EFTA-domstolen om råd rundt tolkningen av regelverket. Da EFTA-domstolens avga sitt svar i høst skapte det stor oppsikt, ettersom det innebar en betydelig senkning av terskelen for når oppdragsgivers erstatningsansvar inntrer. Nå har Frostating avsagt sin dom i saken; Lagmannsretten velger å ikke følge EFTAs råd.

Tilbydere som har blitt skadelidende som følge av oppdragsgivers feil i en anskaffelsesprosess kan i noen tilfeller ha krav på å få dekket sitt fortjenestetap, eller den såkalte positive kontraktsinteressen. I norsk rett har det siden Høyesteretts dom i Nucleus-saken fra 2001 vært et vilkår om at oppdragsgiver måtte ha begått en vesentlig feil før han kunne bli ansvarlig for positiv kontraktsinteresse.

I forbindelse med Frostating Lagmannsrett behandling av Fosen-Linjen saken ba lagmannsretten EFTA-domstolen vurdere hvorvidt kravet om vesentlige feil er i tråd med EØS-retten.  EFTA-domstolen konstaterte i sitt svar at oppdragsgiver ikke trenger å ha begått en vesentlig, eller klar og åpenbar feil, eller å ha handlet forsettlig eller med en adferd som avviker markert fra forsvarlig handlemåte for å bli erstatningsansvarlig for positiv kontraktsinteresse.

EFTA-domstolens rådgivende uttalelse skapte sterke reaksjoner i anskaffelsesmiljøet ettersom det innebar en markant senkning av terskelen for når oppdragsgiver kan bli holdt erstatningsansvarlig.

Fredag 2. mars avsa Frostating lagmannsrett en dom der de valgte å se vekk ifra EFTA sitt råd og dermed opprettholde kravet om at erstatning for positiv kontraktsinteresse krever vesentlig feil. Frostating sin avgjørelse er ganske kontroversiell idet Høyesterett har uttalt at det skal gode og tungtveiende grunner til for å fravike en uttalelse fra EFTA-domstolen.
Det gjenstår å se hvorvidt Lagmannsrettens dom blir stående, eller om dommen ankes videre til Høyesterett.