Må følge opp kontrakten

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Eidsvoll kommune inngikk kontrakt om kjøp av tjenester for innsamling og transport av husholdningsavfall. Det viste seg at leverandøren som ble valgt, gjennomførte oppdraget med andre kjøretøy enn det som var tilbudt, og at disse ikke oppfylte minimumskrav som var stilt i konkurransen.

En av tilbyderne som ikke ble valgt, varslet om forholdet i 2013. Oppdragsgiver tok da kontakt med valgte leverandør, og fikk skriftlig bekreftelse fra leverandøren på at forholdet skulle rettes opp. Oppdragsgiver fulgte imidlertid ikke ytterligere opp ved å kontrollere leverandørens gjennomføring, og den andre tilbyderen varslet på ny i 2015.

Gjennomføring av kontrakten var et klart brudd med konkurransens minimumskrav og beskrivelsen i tilbudet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) kom til at oppdragsgiver ikke kunne unnskylde seg med at han hadde fått skriftlig bekreftelse fra leverandøren på at forholdet skulle rettes opp (Kofa-sak 2015/27). Oppdragsgiver hadde ikke fulgt opp leveransene i perioden 2013 – 2015, selv om han hadde klar oppfordring til dette.

Kofa konkluderte med at forholdet medførte en vesentlig endring, og at dette utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse.

Kofa likestiller her manglende håndhevelse av kontrakt med de tilfellene der partene avtaler en endring i kontrakten. Begge deler kan innebære en vesentlig endring som i realiteten er en ny anskaffelse.

For offentlige oppdragsgivere betyr dette at «jobben ikke er ferdig» idet kontrakten signeres. Oppdragsgiver må altså følge opp leverandøren tett, og iverksette misligholdsbeføyelsene eller sanksjonene i kontrakten der det avdekkes at leveransen ikke er i henhold til kontrakten.

Tidligere var utgangspunktet at anskaffelsesreglenes bestemmelser og prinsipper ikke får anvendelse etter signering av kontrakt. Oppmykingen av dette samsvarer med departementets intensjon om å regulere anskaffelsesregelverkets anvendelse i kontraktsperioden klarere i den nye forskriften. Forskriften skal tre i kraft neste år.

Offentlige oppdragsgivere må i lys av denne avgjørelsen sørge for å dedikere tilstrekkelige ressurser til å følge opp at leveransen de mottar er i henhold til de kravene som er stilt. Det gjelder selvfølgelig først og fremst for å sikre at han får den varen eller tjenesten han betaler for, men nå også for å hindre å bli dømt for regelverksbrudd av Kofa.

Artikkelen var første gang på trykk i DN 04.01.2016 og kan leses her: https://www.dn.no/meninger/debatt/2016/01/03/2044/Jus/m-flge-opp-kontrakten