Mange gode – og ett dårlig forslag

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Forenklingsutvalgets forslag til endringer til anskaffelsesregelverket hadde flere, innspill til endringer med betydning for helse- og sosialtjenester. Inventura mener det er mange gode forslag. Og ett dårlig.

NOU 2014: 4 hadde høringsfrist 30.10.2014. En rekke vurderinger knyttet til bestemmelsene i regelverket er lagt frem av utvalget.

Inventura har sendt en grundig høringsuttalelse. På et overordnet nivå mener vi at regelverket må legge til rette for økt brukervalg, og at det legges til rette slik at det best mulig kan konkurreres på både pris og kvalitet. Da vil flest mulig av de som trenger det få god kvalitet, og det offentlige vil få mest ut av sine ressurser.

De gode forslagene

Om kontrakter som innebærer utøvelse av offentlig myndighet
Utvalget foreslår at kontrakter som innebærer myndighetsutøvelse holdes utenfor regelverket slik det gjøres i dag, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 1-3 (2) k. Inventura opplever at det i dag eksisterer grensetilfeller over tjenesteområder som innebærer tvang, men som ikke anses som kontrakt som innebærer myndighetsutøvelse. Vi opplever dagens praksis som riktig, og er enig i fortsatt unntak i regelverket. Vi har spilt inn at departementet kan vurdere å informere om hvilke kontraktstyper som er innenfor myndighetsutøvelse og hvilke som ikke omfattes av unntaket. I dag benyttes det for eksempel relativt mye tvang på akuttmottak for rusmisbrukere, og det benyttes en del tvang på skjermede plasser i sykehjem, uten at dette er eller anses som kontrakter som innebærer myndighetsutøvelse, slik det anses innenfor barnevernet.

Om dagens unntak for opptrenings- og rehabiliteringstjenester
Utvalget foreslår å oppheve unntaksbestemmelse for opptrenings- og rehabiliteringstjenester i § 2-1 (3) 3. pkt. Inventura støtter synspunktene til utvalget. Det er vanskelig å se hvorfor akkurat dette konkrete tjenesteområdet skulle behandles særskilt.

Om tidligere forslag om unntak fra regelverket for kontrakter om helse- og sosialtjenester for enkeltbrukere
Forslaget er fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og ble sendt på høring oktober 2013. Forslaget er ikke vedtatt. Forenklingsutvalget foreslår at nytt regelverk ikke inntar slik unntaksbestemmelse. Inventura støtter dette synet. Bakgrunnen til det opprinnelige forslaget var at oppdragsgiver kan komme i en posisjon hvor det ikke er mulig å lage konkurranser om tjenester til enkeltbrukere uten at taushetspliktige opplysninger må oppgis. For at oppdragsgiver skal slippe å måtte bryte enten forskrift om offentlige anskaffelser eller helsepersonelloven m. fl., ble lovendringen foreslått. Inventura mener at konflikten kan unngås ved godt innkjøpsfaglig arbeid. For eksempel ved begrensede konkurranser, ved bruk av rammeavtaler, ved bruk av innkjøpsnettverk hvor flere kommuner går sammen, ved god dialog knyttet til samtykkeproblematikk, ved å legge ned tilstrekkelig arbeid i konkurransegrunnlagene etc. En innføring av forslaget vil øke risiko for at oppdragsgiver blir utsatt for press fra pårørende, dagens leverandør, interesseorganisasjoner m. fl., som alle kan ha sine motiv for at for eksempel samtykke til personopplysninger ikke gis, slik at oppdragsgiver ikke har annet valg enn en bestemt leverandør.

Om lengden på rammeavtaler
Utvalget foreslår at lengde på rammeavtaler ikke begrenses til fire år som i dag, men avgjøres av oppdragsgiver ut fra tjenestens behov. Inventura støtter utvalget, og mener endringen er svært kjærkommen. Inventura mener gode, forutsigbare og lengre rammeavtaler innenfor helse- og sosialsektoren vil medføre mindre enkeltkjøp av tjenester og at brukervalget vil styrkes. Det er vår erfaring at begrensingen i avtaletiden er en av grunnene til at rammeavtaler ikke er brukt mer i dag.

Inventura vil likevel anbefale at departementet gir veiledning knyttet til rammer for lengden på en rammeavtale. Vi mener at åtte år ville kunne være en god øvre grense på varigheten. Da ivaretas hensynet til brukerne, oppdragsgiver og leverandørene, uten at markedet blir låst i lengre tid enn nødvendig. Vi mener dette også er i samsvar med de grunnleggende prinsippene for anskaffelsesregelverket. Brukerne vil være tjent med at markedet ved jevne mellomrom får muligheten til å kunne tilby sine tjenester, og dermed et incitament for leverandørene til å utvikle seg.

Om brukervalg som avropsmekanisme i rammeavtaler
Utvalget foreslår at bruker kan velge blant flere kontrakter som oppdragsgiver har inngått ved rammeavtaler. Inventura støtter dette synet, og forslaget er svært kjærkomment. Vi opplever at dette forslaget har vært etterspurt i flere år både fra brukerne, oppdragsgiverne og leverandørene. Tidligere har det ikke vært tillatt med bruker som avropmekanisme på parallelle rammeavtaler. Forslaget vil sannsynligvis medføre økt bruk av rammeavtaler, som er også er positivt for markedet da risiko blir mindre ved at volumet på anskaffelsene blir større enne alternativet som er inngåelse av kontrakter for enkeltbrukere. Brukervalget vil også medvirke til at leverandørene får størst mulig incitament til å levere best mulige tjenester, da dette øker sannsynligheten for å bli valgt av andre, og at brukerne får best mulige tjenester. Brukerne vil også sannsynligvis være mer fornøyd med leverandører de selv har valgt.
For en mer inngående drøfting av problemstillingen knyttet til parallelle rammeavtaler og bruker som avropsmekanisme, se Inventuras artikkel om fornuftig bruk av økte midler til BPA-ordningen.

Det dårlige forslaget

Om brukervalg som tildelingskriterium ved enkeltkjøp
Forenklingsutvalget foreslår at bruker, ved kjøp av enkelttjenester til brukeren, kan velge blant alternative leverandører som alle har oppfylt kravene i en konkurranse. Inventura har problemer med å se at dette er en god løsning, og støtter ikke forslaget.

Vi vil anbefale at oppdragsgiver benytter rammeavtaler med brukervalg som en bedre løsning. Vi mener at mindre kommuner heller bør gå sammen om rammeavtaler enn å inngå enkeltavtaler, og siden lengden på rammeavtaler nå kan utvides er dette en jobb som er verdt investeringen i tid og arbeid. Vi tror ikke det er noen god idé at oppdragsgivere arrangerer enkeltkonkurranser hvor nødvendigvis både pris og kvalitet er satt på forhånd. Vi mener både oppdragsgiver og brukeren taper på at det ikke er en full konkurranse på pris og kvalitet, og syns det henger noe dårlig sammen med resten av utvalgets synspunkter innenfor kapittelet om helse- og sosialtjenester, som er sterkt knyttet til at det bør konkurreres på kvalitet på tjenestene. Vi tror at oppdragsgiver i en slik organisering mister potensielle leverandører som ikke ser gevinsten i å investere i et tilbud som kanskje ikke blir valgt, og dermed at oppdragsgiver mister den innovasjon som naturlig skjer i markedet over tid og i en reell konkurransesituasjon. Dermed vil både brukeren og kommunene tape på å innføre en slik ordning.