Nye offentlige anskaffelsesforskrifter vedtatt i dag

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser. Forskriftene implementerer EUs nye anskaffelsesdirektiver som kom i 2014.

Sentralt i ny forskrift om offentlige anskaffelser er at nasjonal terskelverdi øker fra
kr. 500 000 til kr. 1 100 000.  Grunnleggende anskaffelsesrettslige regler, slik som likebehandlingsprinsippet, vil gjelde også for anskaffelser under denne nye nasjonale terskelverdien, men det vil ikke være krav til kunngjøring på Doffin.

En annen viktig endring er en utvidet adgang til bruk av forhandlet prosedyre, også over EØS-terskelverdien.  Departementet ønsker med dette at oppdragsgiver og leverandører skal ha større fleksibilitet og handlingsrom for å sikre mer effektive anskaffelser. 

Departementet har også utarbeidet en forskrift angående lærlingordning som nå skal ut på høring.

Forskriftene og ny lov om offentlige anskaffelser er planlagt å tre i kraft 1. januar 2017.
De nye forskriftene vil gi gode muligheter til å gjennomføre bedre, rimeligere og mer effektive anskaffelser for offentlig sektor. Inventura vil i løpet av høsten både komme med mer informasjon og tilby kurs om det nye anskaffelsesregelverket.

De nye forskriftene finner du her:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-08-12-974  (anskaffelsesforskriften)

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-08-12-975 (forsyningsforskriften)

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-08-12-976 (konsesjonsforskriften)