Konkurransepreget dialog

Tema Regulatorisk

Emne Kontrakter

Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre som brukes ved tildeling av «særlig komplekse» kontrakter der oppdragsgiveren trenger hjelp fra markedet til å identifisere hvilke løsninger som kan leveres. Prosedyren gir rom for innovative løsninger, men krever høy kompetanse for å sikre god gjennomføring.

I spesielt komplekse prosjekter i markeder med høy innovasjonstakt kan oppdragsgivere risikere å utforme kravspesifikasjoner som er utdatert idet de sendes ut. Situasjonen tilsier at det er objektivt umulig for oppdragsgiver å benytte åpen eller begrenset anbudskonkurranse for å få løst sine behov, da oppdragsgiver ikke er i stand til å presisere tekniske vilkår, rettslige eller finansielle forhold.

I en slik situasjon kan oppdragsgiver være avhengig av markedets kompetanse til å identifisere og fastslå hvordan oppdragsgivers behov best kan oppfylles, eller hvilke løsninger markedet kan tilby.

Slik gjennomføres konkurransepreget dialog
Metodikken gjennomføres ved at oppdragsgiver i en eller flere runder fører en strukturert dialog med prekvalifiserte leverandører om alternative løsninger før leverandørene gir konkurrerende tilbud.

Oppdragsgiver leverer de prekvalifiserte leverandørene en beskrivelse av behovene som skal dekkes, og leverandørene svarer med sine løsningsforslag. Deretter starter en dialog basert på løsningsforslagene der alle sider av kontrakten kan diskuteres. Leverandørene får ikke innsyn i konkurrentenes løsninger.

Når oppdragsgiver har fått nok kunnskap til å lage en omforent kravspesifikasjon, eller når oppdragsgiver har fått sikkerhet for at de ulike løsningsforslagene vil dekke behovet, avsluttes dialogen og går over i en tilbudsfase der leverandørene gir sine endelige tilbud. Regelverket gir oppdragsgiver mulighet til å betale deltakerne for arbeidet, f.eks. frem til endelig tilbud.

Når leverandørene har levert sine tilbud er det ikke mulig å forhandle. Det er kun rom for avklaringer, presiseringer samt tilpasning av tilbudet. Tilbudene evalueres mot tildelingskriteriene, og det økonomisk mest fordelaktige tilbudet tildeles kontrakten.

Våre erfaringer med konkurransepreget dialog
Konkurransepreget dialog som prosedyre har vært brukt i flere innovative anskaffelser innen IKT i helsesektoren og i store samferdselsprosjekter. Inventura har erfaringer fra flere slike prosjekter.

Vi har også evaluert bruken av konkurransepreget dialog ved anskaffelsen av Altinn II-løsningen.

Vår erfaring er at denne måten å gjøre anskaffelser på gir bedre løsninger for både oppdragsgiver og leverandør, enn man ville klart å oppnå ved bruk av forhandlet anskaffelse. Konkurransepreget dialog kan bedre evne å fange innovasjonspotensialet i spesielle markeder slik at kravspesifikasjonen blir mer presis og treffsikker. Metodikken kan også være med på å utjevne informasjonsgap mellom aktører, og dermed stimulere til konkurranse i nær monopoliserte markeder.

Konkurransepreget dialog er tids- og ressurskrevende for alle parter, og er fortsatt en relativt ny prosedyre. De praktiske erfaringene på begge sider av bordet er dermed begrenset. Rettspraksis på de juridiske dimensjonene ved denne måten å gjøre anskaffelser på, er beskjeden.