Oppfølging av arbeidslivskriminalitet ved offentlige anskaffelser

Tema Regulatorisk

Emne Samfunnsansvar

Offentlige anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker arbeidslivskriminalitet. I tildelingsbrevene til statlige virksomheter for 2018 kreves det at virksomhetene redegjør i sin årsrapportering for hvilke rutiner de har for å motvirke arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser og hvordan det følges opp.

Flere offentlige oppdragsgivere har iverksatt rutiner for å motvirke arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser. Blant annet skrives det i Anbud365 fredag 28.09.18 om det regionale helseforetaket Helse Vest, og at de har som mål om å bli en betydelig aktør i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Blant tiltakene foreslås det en skjerpet kontroll av at leverandører oppfyller arbeidsmiljøloven og krav til lønns- og arbeidsvilkår.

I utredningen «Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser» utført av Inventura og Oslo Economics på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, blir det likevel tydelig at mange offentlige oppdragsgivere opplever at de ikke har nok kompetanse til å ivareta kravene for å motvirke arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser. 

Inventura har spesialkompetanse på å følge opp krav for å motvirke arbeidslivskriminalitet og kan bistå virksomheter i oppfølging av leverandører samt å utarbeide rapporter om oppfølgingen.

undefined