Vi har blitt fete og utrente

Tema Strategisk

Emne Endring og omstilling

Nå handler det om å skape endringer med varig og langsiktig effekt.

Vi har levd i en prisboble i oljemarkedet. En vedvarende høy oljepris har skapt et høyt aktivitetsnivå - der det ikke har vært verken tid eller behov for å holde tilstrekkelig fokus på kostnadene. Dette har resultert i en utvikling på norsk sokkel som ikke er bærekraftig når oljeprisen faller.  Bransjen har rett og slett hatt det for godt, og blitt tykk og utrent. 

Flere ropte et varsko mot utviklingen i oppgangstidene fra 2010 til 2013. Produktiviteten var fallende og kostnadene økende, samtidig som lønnsomheten i leverandørindustrien avtok. Dette er symptomer på voksesmerter - men i gode tider blir det gjerne mer fokus på vekst enn på lønnsomhet. For hvem sier vel nei til et nytt oppdrag når mulighetene er der?

Oljeprisen er nå halvert, og operatørene har vanskeligheter med å få lønnsomhet i utbygging og drift av nye og marginale felt. Effekten er som vi vet, at aktivitetsnivået blir redusert og at operatørene nedjusterer sine investeringsplaner for de kommende årene. Vedlikehold og modifikasjoner blir utsatt og boreprogrammer redusert. Slankekuren er i full gang både hos operatører og i leverandørindustrien, og mange årsverk er allerede blitt borte. Samtidig starter omstillingsprosessene som er nødvendig for å skape en bærekraftig utvikling i bransjen, der en lav oljepris kan være scenariet i mange år fremover. Nå handler det om å skape endringer med varig og langsiktig effekt.

Noen av de viktigste faktorene som har bidratt til å øke kostnadene i industrien kan sammenfattes i følgende punkter:

1. Byråkratiserende beslutningsprosesser, kontrakter og arbeidsprosesser
2. Komplekse kompensasjonsformat og incentivstrukturer som gir målkonflikter
3. Uklare ansvarsforhold i verdikjeden og manglende reell ansvarsoverføring i EPCI kontrakter
4. Uklart designgrunnlag og for lite vekt på FEED gir for omfattende endringsprosesser underveis
5. Omfattende tekniske og administrative krav som ikke er lik fra operatør til operatør.
6. Overveldende dokumentasjonskrav

Resultatet av dette er at det er en utbredt oppfatning i bransjen om at kostnadene kan reduseres vesentlig, uten at dette går ut over HMS eller produksjon. Dette ble godt belyst av deltakerne på årets Modifikasjonskonferanse som ble avholdt i Stavanger nylig. Eksemplene på meningsløse krav som drar kostnadene til himmels var mange og det var det en felles oppfatning blant operatører og leverandørindustrien om at den nye virkeligheten krever radikalt nye løsninger.

Omstillingsprosessene vil handle om å bringe bransjen tilbake til grunnleggende ingeniørkompetanse, slik bransjen en gang ble bygget opp. For å få til dette kreves tett dialog mellom aktørene og vilje til å ta modige beslutninger.

Veien fra fet og utrent til å bli slank og veltrent krever god moral og sterk vilje - men vi har tro på at bransjen vil klare omstillingen og skape nye suksesser.