Kommersielle utfordringer stiller krav til oljenæringen

Tema Strategisk

Emne Endring og omstilling

Olje- og gassindustrien møter stadige endringer og kommersielle utfordringer. Oljeprisen er halvert og kravet til effektivisering i bransjen er skrikende. – En helhetlig og effektiv verdikjede er nødvendig for å oppnå besparelser, mener partner Atle Sundøy i Inventura. – Dette var også tilfellet for det svenske oljeselskapet Lundin.

Han kan fortelle at Inventura har bistått Lundin med inngåelse av alle kontrakter for driften av oljefeltet Edvard Grieg. – Her ble hele vår verktøykasse tatt i bruk. Lundin er operatør på Edvard Grieg, som er et oljefelt på Utsiraplatået i Nordsjøen. Selskapet hadde behov for å bygge opp en driftsorganisasjon, samtidig som utbyggingen pågikk.
– Vi fikk ansvaret med å inngå alle nødvendige kontrakter for driften av oljefeltet fra oppstarten i 2015. Vi etablerte et prosjektkontor i Bergen som utførte oppdraget. Kontoret ble bemannet med en liten gruppe fagspesialister som arbeidet i nært samarbeid med Lundins prosjekt- og driftsorganisasjon. Dette var nødvendig for å komme i mål med prosjektet, understreker Sundøy. 

Omfattende verktøykasse
Oppdraget ble utført i tre faser. – Første fase innebar utarbeidelse av en overordnet kontraktstrategi for drift av feltet. Basert på en godkjennelse av denne strategien utarbeidet vi i fase 2 detaljerte planer for gjennomføringen, herunder risikovurderinger og markedsanalyser. I tredje og siste fase ble alle kontrakter inngått, som baserer seg på våre anskaffelsesprosesser, sier Sundøy. Han kan fortelle at Inventura har utviklet en omfattende verktøykasse, Inventura Tools, for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen. – Denne inneholder bransjespesifikke maler og standarder for alle de viktigste kontrakter som inngås i forbindelse med drift av et felt. I Lundin er det til sammen inngått 27 hovedkontrakter.

Besparelser og effektivisering
Olje- og gassindustrien møter stadige endringer og kommersielle utfordringer. En helhetlig og effektiv verdikjede er viktig for å kunne realisere besparelser. På spørsmål om hvor mye Lundin har spart på å overlate hele verktøykassa til Inventura, svarer Sundøy: – Ut fra en generell vurdering kan olje- og gassbransjen oppnå besparelser på mellom 5 og 10 prosent. Vi har en smalere organisasjon som gjør oss bedre i stand til å utføre slike bransjeprosjekter. Gjennomføres de på en profesjonell og riktig måte, kan driftskostnadene på feltet bli vesentlig lavere. Lundin skal være i drift i mange år fremover og avtalene som er inngått er langvarige. Derfor må operatørene basere seg på velprøvde verktøykasser som bidrar til reduserte kostnader, påpeker han.

Enorme utfordringer
Olje og servicenæringen står overfor enorme utfordringer.  Oljeprisen er halvert og bransjen er opptatt av hvordan de skal håndtere situasjonen. – Dette kommer klart til uttrykk i aktivitetsnivået. I løpet av de siste 12 månedene har det forsvunnet over 20 000 årsverk fra olje- og gassbransjen. De fleste av disse har forsvunnet de siste seks månedene. Sannsynligvis blir det flere nedbemanninger i tiden fremover. Oljeselskapene har redusert aktiviteter og prosjekter er utsatt. Bransjen har samtidig hatt et høyt trykk på å redusere kostnader. Statoil, som er den største operatøren på norsk sokkel, lanserte prosjektet «Step» lenge før oljeprisene begynte å falle. Formålet var å effektivisere driften på norsk sokkel og redusere kostnadene. Kostnadsveksten har årlig vært på over 15 prosent og har vært et vedvarende problem for næringen, sier Sundøy.

Særstilling
– Vår oppgave er å få til en mer effektiv samhandling mellom partene fra operatørselskaper på toppen i næringskjeden, 1. linjeleverandører som har operatører som kunder og nedover i næringskjeden til operatører.  Vi skal tilføre dem effektiv ressursbruk. Det er ingen tvil om at bransjen har et betydelig effektiviserings- og forbedringspotensial. De kan lære mye av annen industri. Olje- og gassbransjen har vært i en særstilling i Norge både i forhold til inntjening men også med hensyn til ressursbruk. Kostnadene har vært skyhøye. Når oljeprisen halveres og bunnen faller ut av markedet, må bransjen tenke i nye baner og lære av andre virksomheter. Et eksempel på dette er norsk landbasert industri som i mange år har vært under konstant kostnadspress. De har sammen med leverandørindustrien gjort mye for å redusere kostnadene

Komplekse avtaleformer
– Oljebransjen har hatt byråkratiserende kontrakts- og arbeidsprosesser. Det har økt ressursbruken og drevet kostnadene oppover. Komplekse avtaleformer, uklare grensesnitt mellom partene og prosjektendringer har ført til store kostnadsoverskridelser . I tillegg har de tekniske og administrative kravene vært omfattende, sier Sundøy. – Bransjen har i altfor mange år hatt det for godt, noe som har resultert i økt ressursbruk.

Tar grep
– Oljebransjen gjør nå nødvendige tiltak for å overleve. På kort sikt medfører det nedskalering og aktivitetsreduksjon. Næringen kan ikke bare redusere pengebruken, men må gjennomføre langsiktige effektiviseringsprogram. Et eksempel på dette er brønnboring hvor det har vært behov for økt produktivitet og reduserte kostnader. De senere årene har utviklingen gått i negativ retning med det resultatet at det går med  flere arbeidstimer på å bore en meter brønn enn de gjorde for 10 år siden. Dette er ikke bærekraftig, noe bransjen erfarer og som de nå gjør noe med. For kort tid siden  fikk Odfjell Drilling kontrakten for boring på Johan Sverdrup feltet. Boreprogrammet er kontrahert på rater som er langt lavere enn hva tilfellet var for noen år siden. For å lykkes må selskapet nå gjennomføre massive interne effektiviseringsprogram.

Kostnadsproblem
Den negative utviklingen i olje- og gassbransjen har ikke skjedd av seg selv. Fra 2010 til 2014 eksploderte kostnadene. I denne perioden var oljeprisen på mellom 110-122 dollar pr. fat. Når kostnadene går opp, oljeprisen ned og produksjonen reduseres, blir ikke lengre utviklingen bærekraftig. Kostnadsveksten ble brukt til å betjene økte kostnader i alle ledd.

Kompetanse
Inventura tilby sin kompetanse til både on- og offshoreselskaper. – Vi gjør i dag tilnærmelsesvis samme jobb for Det Norsk på oljefeltet Ivar Aasen. Det er nabofeltet til Edvard Grieg. Her skal vi sørge for at alt er på plass når det settes i produksjon. Det dreier seg om alt fra personell, vedlikehold, modifikasjonskontrakter , transport- og helikopteravtaler, båter, catering, ventilvedlikehold m.m.

Bransjens forlengede arm
Inventura bistår med utarbeidelse av kontraktstrategier, gjennomfører anbudsarbeid og forhandlinger. – Vi etablerer strategiske anskaffelsesprosesser i tillegg til kommersiell implementering. Vi utfører GAP-analyser for å kartlegge forbedringer i verdikjeden, både i interne prosesser og opp mot leverandører. I tillegg restrukturerer vi tverrfaglige arbeidsprosesser for å oppnå ønskede resultater, sier Sundøy. – Arbeidet innbefatter utredninger, analyser, rådgivning, forankring og gjennomføring av prosjekter. Alt dette vil gi målbare resultater som vises på bunnlinjen, avslutter han.