Med endringsledelse kan du vokse i nedgangstider

Tema Strategisk

Emne Endring og omstilling

Digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser og IKT-systemer er nøkkelen for mange bedrifter til økt lønnsomhet, særlig i nedgangstider. I dette intervjuet med Logistikk og ledelse snakker Gunnar Bleness om muligheter og utfordringer knyttet til slike endringer.

 

Endringsledelse er nøkkelen til suksess både i transportbransjen og i andre norske selskaper, mener Gunnar Bleness, partner i Inventura. - De kan redusere innkjøpskostnadene med mellom 7 og 15 prosent dersom de gjør riktige grep. I outsourcingsprosjekter jeg har hatt ansvaret for, er innkjøpskostnadene redusert med opp mot 50 prosent.

Optimalisering av arbeidsprosesser og innføring av digitale systemer, er som indremedisin for transportvirksomheter.

Transportsentralen Oslo har effektivisert, rasjonalisert og forbedret arbeidsprosessene sine ved innføring av et nytt transportadministrativt system. Innføringen av TMS-et fra Giant Leap var imidlertid bare en del av et storstilt omstillings- og moderniseringsprogram som Inventura spilte en stor rolle i.

- God håndtering av endringer, og endringsledelse, er nøkkelen til å lykkes med kritiske endringer i en virksomhet, sier Bleness. I transportbransjen dreier det seg ikke bare om å flytte last fra et sted til et annet. I tråd med globaliseringen har transportbransjen utviklet seg til en integrert og kompleks bransje som har hele verdikjeden som sitt nedslagsfelt. Utviklingen er drevet av sterk konkurranse og profesjonelle kunder, som ønsker høyest mulig service og kvalitet til lavest mulig pris. De som er best på administrativ og kommersiell styring, vinner anbudene og oppnår økt lønnsomhet. Transportaktørene må derfor være innovative og nytenkende når de går til anskaffelse av nye IKT- løsninger for å tilfredsstille markedets behov for kosteffektive løsninger.

Krevende prosess
Innføring av nye forretningssystemer er krevende enten det dreier seg om effektivisering av eksisterende  arbeidsprosesser eller strukturelle virksomhetsendringer. Digitale endringsprosjekter oppstår når implementeringen av nye IKT-løsninger forårsaker strukturelle endringer i selskapsdriften.

- I slike prosjekter er det viktig at virksomheten har god kompetanse på endringsledelse og forståelse av hvilke muligheter som kan oppnås. Bleness mener det er avgjørende å finne ut om selskapet har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre slike effektiviseringstiltak.

- Hvis ikke bør det enten vurderes å utsette innføringen av nytt IKT-system, eller innhente ekstern bistand til å gjennomføre endringsledelse og implementering.

Vanskelig å håndtere
For de fleste virksomheter er det vanskelig å håndtere endringer som oppstår i forskjellige markeder.

- Dagens raske digitaliseringsprosesser snur opp ned på de tradisjonelle arbeidsprosessene i transportbransjen. For å henge med i svingene krever det spesielt god kompetanse på endringsledelse. Bleness kan fortelle at innføring av nye digitale systemer ikke er ensbetydende med effektiviseringsgevinst.

- En gevinst avhenger av gode arbeidsprosesser i forkant av en beslutning om anskaffelsen og innføring av digitale systemer. En slik arbeidsprosess må bl.a. kartlegge systemstøtte, kundeegenskaper, bedriftskultur og etablerte styringsmodeller.

Vellykket effektiviseringsprosess
En vellykket digital effektiviseringsprosess bygger på en helhetlig vurdering av virksomhetens behov og strategi knyttet opp mot kundens forventning.

- Før selskapet bestemmer seg for å gå til anskaffelse av digitale systemer, som kan bidra til å effektivisere arbeidsprosessene, må de finne ut hvordan lønnsomheten kan økes på alle nivåer i virksomheten. De må på forhånd vurdere valg av riktig styringsmodell knyttet opp mot kundenes krav og forventninger, sier Bleness. - Organisering av virksomheter og oppfølging av kunder endres når selskapet innfører digitale løsninger.

Indremedisin for transportvirksomheter
Optimalisering av arbeidsprosesser og innføring av digitale systemer, er som indremedisin for transportvirksomheter.

Det er med på å redusere feil og avvik, avvikler manuelle rutiner  og reduserer unødvendige manuelle operasjoner. Når et transportselskap går til anskaffelse av et IKT-system må det identifisere hvordan kunder, bileiere, sjåfører og administrasjon, kan bidra til økt verdiskapning både for seg selv og for virksomheten. Omlegging til optimaliserte arbeids- og digitale prosesser vil endre informasjonsflyten, ansvarsforholdet og etablerte strukturer mellom bileier, sjåfører og administrasjonen. Har de god kunnskap om målet med innføringen, er det lettere å lykkes med prosjektet slik at alle parter oppnår lønnsomhet, avslutter Bleness.

Denne artikkelen ble første gang publisert i logistikk og ledelse nr. 6 og på nett her: http://bit.ly/1NOLZj8