Når en kommune blir to eller flere

Tema Strategisk

Emne Endring og omstilling

Strategiske innkjøp i kommunal virksomhet handler om å få mest mulig verdi for hver krone. Gode innkjøpsprosesser bidrar til at det blir mer penger igjen til velferdsstaten. Opp til 1/3 av kommunens budsjett går til anskaffelse av varer og tjenester. Når en kommune blir til to eller flere åpner det seg en rekke muligheter for økt verdi til velferdsstaten men også økt risiko for dårligere og mindre oversiktlige innkjøpsprosesser, samt økt risiko knyttet til ulovlig direkte anskaffelser. 

 

Kommunereformen gir muligheter for økte besparelser og mer effektive prosesser. Samtidig foreligger det en ikke uvesentlig fare for å benytte eksisterende avtaler utover de opprinnelige rammene og dermed kan resultatet bli en ulovlig direkte anskaffelse. Kommunereformen inntrer samtidig som regelverket for offentlige anskaffelser står foran store endringer. Utfallet av dette kan bli enten muligheter eller risiko eller begge deler. Vi ønsker å sikre at det kun resulterer i muligheter og økte penger til velferdskassen. 

En kommunereform vil få konsekvenser for kontrakter som de enkelte kommunene enten har inngått, eller planlegger å inngå. I praksis vil endringene gå ut på å øke eller redusere kontraktens omfang, eller utvide avtalens virkeområde. Spørsmålet her er hvilken adgang anskaffelsesregelverket gir kommunene til å foreta slike endringer. 

Et eksempel på en praktisk problemstilling i forbindelse med den nye kommunereformen vil være hvorvidt den enkeltes kommunes eksisterende rammeavtaler vil kunne benyttes for hele den nye kommunen etter en sammenslåing. Det er ulovlig å gjøre vesentlige endringer i utlyst konkurransegrunnlag og inngåtte kontrakter. Vi kan hjelpe deg med hva som ansees som vesentlige endringer og hvilke muligheter dere har for å bruke det handlingsrommet som loven tillater og sikre at det ikke blir foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. 

Utfordringer som kan foreligge: 
- Rammene for bruk eller kast av inngåtte avtaler
- Adgang til endring av kontraktspartner
- Inngåelse av nye avtaler
- Regelverket

Muligheter som kan foreligge:  
- Sparte budsjettmidler i form av gjennomgang og analyse av kontraktsportefølje. 
- Stordriftsfordeler
- Inngåelse av nye avtaler
- Regelverket

De to siste punktene er satt opp både som en mulighet og som en risiko fordi med feil eller manglende kompetanse kan dere støte på utfordringer av ulik art og ulik alvorlighetsgrad. Riktig kompetanse sikrer at regelverket blir fulgt og effektiviserer innkjøp- og kontraktsporteføljen og resulterer i mer penger til velferd. Vi ønsker å bidra til det siste alternativet slik at din kommune får de mest fornøyde innbyggerne!

Vårt råd er å kartlegge den nye kommunens behov så tidlig som mulig ved å foreta innkjøps- og kontrakts analyser samt sikre nødvendig kompetanse om anskaffelsesregelverket. Ønsker du å snakke med oss om dette ta kontakt med Tor Arne Solberg Johannesen