Et strategisk overblikk – fordi vi vet at en krone spart i innkjøp går rett på bunnlinjen!

Tema Strategisk

Emne Kostnadsstyring

Effektive innkjøp gir deg konkurransefortrinn. De rette underleverandørene med rett pris og rett kvalitet styrker dine egne produkter. Effektive interne prosesser og rett bruk av leverandørmarkeder gir deg lavere kostnader enn konkurrentene. Det betyr lavere priser til dine egne kunder, bedre marginer og flere anbudsseire.

Varer og tjenester kjøpt i markedet – "sourcing" – utgjør en vesentlig del av kostnadsbasen
Ved siden av personalkostnadene er dette sannsynligvis det største kostnadselementet i virksomheten din. Inventuras erfaring er at en profesjonell analyse av virksomhetens samlede innkjøp alltid avdekker et potensiale for lavere kostnader og mer effektive prosesser. Deler av potensialet vil alltid kunne hentes ut i løpet av kort tid.

Innkjøpsanalyser gir raskt konkrete besparelser og forbedringstiltak
Gjennom en innkjøpsanalyse gir Inventura deg oversikt over dagens innkjøp, leverandørmasse og prosesser knyttet til sourcing. Vi identifisere konkrete besparelses- og forbedringstiltak, og foreslår klare mål og milepæler for å oppnå forbedringene.

Med vår samlede erfaring, metodikk og kompetanse, gjennomføres en innkjøpsanalyse på 3 til 6 uker.

Vi har et bredt utvalg av referansecase
Inventura har gjennomført innkjøpsanalyser i et vidt spekter av bransjer, i så vel små virksomheter som i store konsern. Forbedringspotensialet vil ligge ulike steder, men noen stikkord er ofte:

Hvordan utnyttes innkjøpsstyrken? Er det kontraktsfestede priser og betingelser for alle de innkjøpene som er store i kronebeløp? Samordnes innkjøpene på tvers av virksomheten, og er man lojal mot inngåtte avtaler, slik at man får like gode betingelser neste gang?

Hvordan arbeider man langsiktig i leverandørmarkedet? Har vi de rette kontraktene og betingelsene?
Utnyttes det fulle potensialet hos eksisterende og potensielt nye leverandører? Arbeides det langsiktig og systematisk for fallende kostnader? Har man godt nok overblikk over trender og utviklingstrekk i leverandørmarkedet? Skilles det i tilstrekkelig mellom strategiske anskaffelser og ”forbruk”?

Har vi smarte nok prosesser internt? Har vi den rette prosessen for å inngå gode avtaler?
Hvor godt følger vi opp leverandører og avtalte betingelser? Har vi den mest fornuftige innkjøpsorganiseringen? Hvis forretningsplanen sier hva strategien er de neste to år, følges dette opp med en tilstrekkelig gjennomtenkt sourcingstrategi? Har vi godt nok overblikk over tilknyttede kostnader som et innkjøp påfører oss (f.eks. vedlikehold, energi, reservedeler, kapitalbinding etc.)

Alle kan kjøpe og selge!
Joda. Men ikke alle er en god selger, eller en god innkjøper. Med enkle grep kan dere bli mye bedre. Med bevisst, langsiktig arbeid kan dere ta en posisjon blant de beste.

Innkjøpsanalysen gir den tilstandsrapporten du trenger
Innkjøpsanalysen er satt sammen slik at dere selv kan fatte beslutninger om kritiske tiltak.

Inventura vil alltid kunne være behjelpelig med å realisere det potensialet som identifiseres, men dette er aldri en betingelse. Innkjøpsanalysen er et frittstående produkt, hvor en virksomhetsleder får en utenforstående sin nøytrale og profesjonelle vurdering av tilstand og potensiale. Hvilke beslutninger som så blir tatt, er selvfølgelig helt opp til dere selv.

Bedre innkjøp. Garantert.
I rapporten vil vi både peke ut quick wins for umiddelbare resultater, og prioriterte forbedringsområder som vil gi effekt over tid. Vi legger stor vekt på å identifisere potensialet for kostnadsbesparelser i kroner og øre.