Lukket merdteknologi muliggjør kraftig produksjonsvekst

Tema Strategisk

Emne Kostnadsstyring

Det marine analytikermiljøet hos Inventura har utviklet modeller som viser at ved innfasing av lukket flytende merdsystemer kan gi opptil 50 prosent produksjonsvekst i norsk laksenæring.

Oppdrettsnæringen kan hente ut økt produksjonsutbytte på mellom 15 og 50 prosent ved å endre produksjonsplaner og innfase ny teknologi. Utviklingen av lukkede merdsystem gjør dette mulig fordi disse har andre vekstkurver, temperaturforhold og bedre overlevelse enn åpne merdsystem.

– Temperaturene varierer gjennom året og det er lite en kan gjøre noe med. Optimal temperatur er rundt 13 grader, og om en har lukket flytende anlegg kan en ta inn vann med jevnere temperatur hele tiden. En får ikke temperatursvingningene, alger eller maneter, sier Knut Senstad i Inventura til IntraFish.

Kortere produksjonstid

For oppdrettere betyr dette at volumene kan økes uten tilgang på nye  konsesjoner og totalinvesteringer i nye anlegg. Inventura mener den store kostnadsveksten per kg produsert laks kan brytes ved nytenking og økt produktivitet. Kostnader for lus, nøter, ringer, effekt av sult og behandlingsdødelighet erstattes med investering av lukket merdteknologi med optimal pumpe og oxygeneringsinstallasjoner.

Analysene bygger på nøytrale fakta fra Fiskeridirektoratet, bransjens vekstkurver og omfattende erfaringsbasert læring fra drift av oppdrettsanlegg i Norge, Canada og Chile. Dette er satt inn i Inventuras algoritmer og kan vise hver individuelle konsesjonseiers potensial for økt produksjon.

Senstad mener oppdretterne vil tjene mye på å gå over fra åpne merder til lukkede flytende anlegg.

– Vi har sammenlignet med at vanlig vestnorsk åpent anlegg og kostnadene og produksjonen i det. Et lukket flytende anlegg har ingen lusebehandling, ingen sulting av fisken og optimal tilvekst hver dag. Det gir raskere tilvekst og lavere svinn, og utbytte per smolt blir høyere. Flytende lukkede anlegg kan tømmes, desinfiseres og være klart for å ta imot ny fisk fire uker etter at det er tømt. En kan starte generasjonsskifte tidligere, sier han.

Beregningene de har gjort viser at et generasjonsskifte i et lukket anlegg, der en tar fisken opp til 5,5 kg er 65 uker. Tilsvarende for et åpent anlegg er 80 uker.

– Det betyr 15 uker spart produksjonstid. I tillegg må åpne merder være brakklagt i to måneder, mens et lukket anlegg altså kan starte ny produksjon etter fire uker. Det betyr 19 uker i forskjell. På ti år kan en dermed produsere syv generasjoner med åpne merder, mens et lukket flytende anlegg på samme tid kan produsere ni generasjoner. Og siden hver generasjon har høyere produktivitet, vil en få mellom
30 og 50 prosent økt utbytte i et lukket anlegg, sier han.

Analysene de har gjort viser også at det er gevinst å hente ved å produsere fisk opp til 1 kg før en setter de ut i åpne anlegg. Men gevinsten er da rundt 15 prosent, altså langt mindre enn om en har hele produksjonen i et lukket anlegg.

Dagens regime hindrer skifte 

Og produksjonskostnadene er konkurransedyktige med tallene som er brukt fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse fra 2015 da produksjonskostnaden per kg var rundt 26 kroner.

– På grunn av vesentlig lavere dødelighet og raskere generasjonsskifte, blir faste kostnader fordelt på mer fisk. En får også full avskriving for denne typen anlegg, sier Senstad.

De kritiske momentene er unngå manetinntak i vanninntaket, å sikre oppdrift – spesielt ved masse nedbør i brakkvannsfjorder, og å sørge for å ha nødaggregat og oksygenbatteri.

Men det er flere ting i dagens regelverk som er til hinder for å få en optimal produksjon. Den ene er begrensingen på 200.000 fisk per merd, og antall kg per kubikk vann.

– Det er gitt dispensasjon for å ha inntil 1 million fisk i lukkede anlegg i dag, og det bør bli tillatt. I tillegg bør tettheten økes til minst 50 kg per kubikk. Det er ingen problem med rett oxygenering. Min erfaring fra åpne merder er at med 13–15 kg

fisk per kubikk er gunstig. Går en over 15 kg får en redusert appetitt og tilvekst. Hovedårsaken til det er stress og mindre oksygen. I lukkede anlegg kan en øke oksygenmengden, noe som gir en vekstboost, sier Senstad.

I tillegg må brakkleggingstiden for lukkede anlegg ned til fire uker.

– Miljøpåvirkningen vil bli langt mindre med lukkede anlegg, og etter min mening bør oppdrettere som velger lukkede anlegg kunne få økt mtb per tillatelse. Det vil gi en ytterligere gevinst for den nye teknologien, sier Senstad som sammen med Bjørnar Tveit Bolstad holder foredrag om valg av optimal behandlingsstrategi for lakselus på Elancos fiskehelseseminar under AquaNor.

Artikkelen ble første gang presentert på intrafish.no her