Gevinstpotensial for forsikringsbransjen

Tema Strategisk

Emne Kostnadsstyring

Forsikringsbransjen betaler ut 20 milliarder kroner i forsikringsoppgjør til private – hvert år. Mye er innkjøpsrelevant med stort gevinstpotensiale.

De samlede erstatningskostnadene fra forsikringsbransjen var 39,9 milliarder kroner i 2012. Av dette var 20,9 milliarder oppgjør til privatpersoner.

- Når vi i Inventura bistår forsikringsselskap, ser vi virksomheter som er sterkt opptatt av kundetilfredshet. De viser stor medfølelse ovenfor kundenes tap. Samtidig er dette en bransje med sterkt kostnadsfokus. Selskapene velger derfor ofte å gjenanskaffe på vegne av den skadelidte, der dette er den beste løsningen.

60 til 80 prosent av oppgjørene til private skjer i form av tjeneste- eller vareleveranse fra forsikringsselskapet. Det er med andre ord direkte innkjøpsrelevant. Betydelige deler av kontante oppgjør er også innkjøpsrelevante, med stort gevinstpotensiale.

- For at dette skal være den beste løsningen må selskapet kunne kjøpe det forsikringstakeren har krav på rimeligere enn kunden ville ha gjort selv. Ofte er dette målet med vår strategiske og operative støtte.

Enorm bredde i innkjøp

Hva kjøper forsikringsbransjen? Så godt som alt mulig.

- Forsikringsbransjen kjøper ganske enkelt alt som finnes i og utenfor de norske hjem. Behovet som skal erstattes kan være et halvt hus, en antikk motorbåt, innholdet i en fryser, et ødelagt kne eller fronten til en Mercedes.

Den uendelige sortimentsbredden er en av de store innkjøpsfaglige utfordringene, fordi det reduserer forhandlingsstyrken som er nødvendig for å få gode priser. En annen utfordring er geografi.

- En sotskadet sofa kan man enkelt få renset i Oslo eller Bergen, men dersom sofaen er på Finnmarksvidda, har dette en helt annen kostand og det kan være lønnsomt med en helt annen løsning.

Strategisk innkjøpssamarbeid mellom leverandører og forsikringsselskap kan bidra til å løse slike problemstillinger, men det krever skreddersydde kontrakter, godt samarbeid og oppfølgingsløsninger for å fungere godt.

Spesifikasjon og varemottak

For å kunne styre kostnader og redusere sannsynligheten for misligheter i innkjøpsprosessene, er spesifikasjon og varemottak viktige elementer. Å sende ut takstmenn er kostbart, og ved små og mellomstore skader blir derfor omfanget og utbedringsbehovet ofte fastsatt av kunden sammen med en lokal leverandør.

- Ingen av disse partene har i utgangspunktet insentiver til å begrense kostanden av oppgjøret. Kunden tjener ikke noe på å forhandle med leverandøren verken på timepris eller materiellkostander, siden han ikke betaler regningen. Denne utfordringen løses delvis forsikringsfaglig med innetakst og andre kontrollmekanismer.

Kontantoppgjør kombinert med gode rammeavtaler for innkjøp, kan gi betydelige potensialer for gevinster. Dette krever rabattavtaler som kan brukes til å redusere takst og som samtidig det må være en reell mulighet for at forsikringstakeren kan benytte rabatten ved gjenkjøp.

- Her er det naturlig å tenke avtaler med kjeder eller bruk av webshopløsninger. I disse avtalene er styringsgrad både en utfordring og en mulighet til å få gode forhandlingskort med leverandørene. Samtidig er det nødvendig med en god logistikkløsning for å dekke de mer grisgrendte strøkene.