Vet du hvilke rettigheter og plikter du har som følge av konkurranserettsreglene? Det er viktig å trå riktig og ikke hindre fri konkurranse.

Effektiv konkurranse er en bærebjelke for vår økonomiske modell. Derfor er prinsipper som skal sikre konkurranse i næringslivet nedfelt både i norsk regelverk og i EU/EØS-retten. Konkurransereglene utvikles stadig og håndheves strengt av nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter. Konkurranseloven forbyr blant annet konkurransebegrensende samarbeid mellom foretak og utilbørlig utnyttelse av en dominerende stilling i markedet.

Når offentlige eller private virksomheter skal foreta innkjøp er det vesentlig at man kan stole på at leverandører sørger for effektiv konkurranse. Det gjelder både seg imellom, og at de ikke samarbeider på en måte som begrenser konkurransen.

Vi har bred erfaring med å håndtere konkurranserettslige spørsmål og har erfaring fra EFTA- domstolen, EFTAs overvåkningsorgan ESA og Konkurransetilsynet.