Inventura har arbeidet med leverandøroppfølging og aktsomhet mot menneskerettighetsbrudd og for anstendige arbeidsforhold lenge, for oss selv og våre kunder. Her kan du lese om hvordan vi nå følger opp kravene i Åpenhetsloven.

 

Den nye åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Den pålegger virksomheter av en viss størrelse, blant annet Inventura, å utføre aktsomhetsvurderinger av sine leverandører, samarbeidspartnere og forretningspartnere, samt å offentliggjøre en redegjørelse for disse aktsomhetsvurderingene.

Den nye åpenhetsloven «skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester» og «sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», jf. § 1.

Inventura er iht. åpenhetsloven pålagt utføre aktsomhetsvurderinger regelmessig etter OECDs retningslinjer, jf. § 4. Videre har vi en informasjonsplikt. Det innebærer at enhver, ved skriftlig forespørsel, har rett på informasjon fra oss om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4, jf. § 6. Inventura skal også offentliggjøre en redegjørelse for sine aktsomhetsvurderinger innen 30. juni hvert år, og redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, jf. § 5.

Inventuras aktsomhetsvurderinger vil gjennomføres i samsvar med OECDs retningslinjer og vil bestå av følgende steg:

Steg en: Inventura vil forankre ansvarlighet internt, bl.a. i retningslinjer og styringssystemer. Dette arbeidet er allerede igangsatt og vil fullføres de neste månedene. Det innebærer bl.a. at alle prosesser, dokumenter ogmalverk knyttet til innkjøp, salg og andre forretningspartnerskap vil bli revidert. Slik sikrer Inventura at prosessene tar høyde for behovene knyttet til aktsomhetsvurderinger, og at våre forretningspartnere mv. forpliktelser seg til det samme.

Steg to: Inventura vil kartlegge og vurdere negativ påvirkning av brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold hos våre forretningsforbindelser, i vår egen leverandørkjede osv.

I den forbindelse vil tre forhold vurderes:

  1. Risiko for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold. Hvor omfattende vurdering som skal tas, vil være basert på hvor stor risikoen er. Alvorlighetsgrad vil defineres av hvilken type tjeneste eller hvilket type produkt det er tale om, vår kjennskap til levererandøren o.l. Hva gjelder særlig produkter, vil alvorlighetsgraden også defineres av følgende momenter: Produsent, produksjonsland, hovedkomponentenes og råvarenes opprinnelsesland o.l. DFØs høyrisikoliste vil være en god hjelp i dette arbeidet.
  2. Konsekvenser av bruddet. Jo mer alvorlige konsekvenser bruddet kan få for enkeltindivider eller grupper, jo mer omfattende må vurderingene være.
  3. Inventuras evne til å påvirke i saken. Omfanget av vurderingene og evnen til å påvirke, vil avhenge av bla. størrelsen på kundeforholdet.

Steg tre: Inventura vil forebygge, redusere eller stanse skaden(e) hvis det oppdages brudd eller fare for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold. Det kan dreie seg om ulike former for tiltak, alt fra enkle tiltak som ekstra oppfølging og rapportering av leverandøren, til større tiltak som straffetiltak, eller å avslutte samarbeidet.

Steg fire: Inventura kommer også til å overvåke gjennomføringen av eventuelle tiltak, og resultatene som oppnås gjennom tiltakene.

Steg fem: Inventura vil kommunisere tiltakene, samt resultatene og oppfølgingen av vurderingene.

Steg seks: Inventura vil, ved behov, samarbeide om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd.

Disse aktsomhetsvurderingene vil gjennomføres i løpet av de neste tolv månedene, og tiltak, samt resultatene og oppfølgingen av vurderingene, vil kommuniseres på vår hjemmeside sommeren 2023.

Det anbefales at virksomheter setter seg godt inn i den nye åpenhetsloven, og sikrer at virksomheten har på plass interne retningslinjer og systemer etter gjeldende krav i åpenhetsloven, samt kartlegger bl.a. sine forretningspartnere.

Konsulentene i Inventura er spesialister på innkjøpsdrevne verdikjeder og kan bistå virksomheter med bl.a.:

  • Veiledning ifm. om gjeldende krav som stilles i åpenhetsloven er ivaretatt eller hvordan disse kan ivaretas i den konkrete virksomheten.
  • Aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 4.
  • Implementering av interne retningslinjer etter åpenhetsloven.
  • Foredrag og kurs om åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger.

Dersom dette er av interesse, eller du ønsker mer informasjon, vennligst ta kontakt med oss i dette skjemaet under menypunktet «Kontakt oss» her på hjemmesiden, eller ta direkte kontakt med partner Gunnar Bleness (gunnar.bleness@inventura.no).

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023