Kategoristyring

Flere større virksomheter i privat og offentlig sektor har eller er i ferd med å innføre kategoristyring som strategisk virkemiddel for å optimalisere sine forsyningskjeder. Inventura er med som strategisk rådgiver for flere av disse og jobber også operativt med kategoristyring.

Velfungerende prosesser for kategoristyring med fokus på strategiske og virksomhetsrelevante kostnads- og leveransemål bidrar til å skape forpliktende eierskap i hele virksomheten til å støtte oppunder konsernsynergier, harmonisering av behov og krav, effektive prosesser, samt god implementering av kontrakter og nye leverandører.

Sentrale elementer i kategoristyringen er:

  • Å se helhetlig på risiko og muligheter i hver og en av virksomhetens innkjøpskategorier basert på et god og faktabasert innsikt i trender for eget forbruk, marked og teknologi
  • Åpen og proaktiv tilnærming til endringer i egne prosesser og ut mot leverandør
  • Prioritering av mål og virkemidler i godt samspill med virksomhetens senior ledelse slik at arbeidet passer med virksomhetens endringsbehov og -agenda
  • Tverrfaglige team med den beste og mest relevante kommersielle, teknologiske og brukerkompetanse

Kategoristyring gir:

  • Bedre priser
  • Færre kostnadsdrivende endringer
  • Mer effektive prosesser hos leverandørene
  • Mer effektive interne prosesser
  • Lavere kvalitetskostnader
  • Lavere forbruk

Kategoristyring er en sentral og kontinuerlig prosess som legger føringer for anskaffelsesaktiviteter og tempo i forbedringsarbeid. Kategoristyring krever at en i nøkkelroller har dyp anskaffelseskompetanse og god virksomhetsforståelse samtidig som det stiller store krav til proaktivitet og fasiliteringskompetanse. God teoretisk og praktisk «on the job»-trening over tid er avgjørende for å lykkes. Inventura er i de siste årene engasjert av flere virksomheter som ikke har lykkes fullt ut med innføringen av kategoristyring, og har behov for vår operative kraft til å sikre en vellykket gjennomføring.