Inventura, i samarbeid med Oslo Economics, har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert Statens innkjøpssenter. I evalueringen vurderer vi for det første i hvilken grad prøveordningen med opprettelse av Statens innkjøpssenter har oppnådd fastsatte mål. På bakgrunn av resultatene i evalueringen vurderer vi deretter hvorvidt Statens innkjøpssenter bør opprettes som en fast ordning eller ikke, og kommer med forslag til hvordan driften av ordningen kan videreføres. Les mer om bakgrunnen for oppdraget, våre funn og få tilgang til rapporten i sin helhet her.

Statens innkjøpssenter ble opprettet i 2016 som en fireårig prøveordning, og skal inngå og forvalte fellesavtaler på vegne av sivile virksomheter i statlig sektor. Målet med innkjøpssenteret er mer profesjonelle, effektive og enkle innkjøpsprosesser, samt bedre og gunstigere innkjøp. For staten ventes sentrale rammeavtaler å gi lavere priser, reduserte transaksjonskostnader, økt bruk av elektronisk handel og bedre regelverksetterlevelse. Ved opprettelsen av Statens innkjøpssenter ble det forutsatt en evaluering av prøveordningen før eventuell videreføring besluttes. Oslo Economics, i samarbeid med Inventura, har i den anledning gjennomført evalueringen på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vår vurdering er at innkjøpssenteret bidrar til oppfyllelse av fastsatte mål og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi finner at Statens innkjøpssenter bidrar til mer effektive innkjøp, sikrer god regelverksetterlevelse, profesjonelle anskaffelsesprosesser og ivaretakelse av relevante samfunnshensyn, samt bidrar til økt bruk av elektronisk handel i staten. I rapporten har vi kommet med forslag til mulige endringer ved videreføring.

Evaluering av Statens innkjøpssenter – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.