På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Oslo Economics og Inventura vurdert hvilket handlingsrom som finnes innenfor EØS-avtalen når det gjelder anskaffelse av hjelpemidler. Formålet med rapporten er å belyse mulighetene EØS-retten gir til å fremme innovasjon og effektiv priskonkurranse, og til å anskaffe hjelpemidler på en slik måte at brukernes individuelle behov blir best mulig dekket. Et viktig funn er at «fritt brukervalg» ikke er mulig innenfor rammen av offentlige anskaffelser. Du kan lese mer om bakgrunnen for oppdraget, innholdet og få tilgang til rapporten her.

Kjøp av hjelpemidler utgjør i dag en betydelig utgiftspost på offentlige budsjetter. Et av punktene i Solberg-regjeringens Sundvollen-erklæring fra 2013 tar til orde for en gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken. I den forbindelsen har regjereringen oppnevnt et ekspertutvalg for å foreta en helhetlig gjennomgang, med fokus på blant annet kostnadseffektive løsninger, kompetansebehov og ansvarsfordeling mellom kommune og stat. Som del av arbeidet til ekspertutvalget har Oslo Economics og Inventura gjennomført en vurdering av dagens praksis for offentlige anskaffelser av tekniske hjelpemidler.

 

Vurdering av praksis for offentlige anskaffelser av tekniske hjelpemidler – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.