I enhver bedrift vil man møte på ulike arbeidsrettslige spørsmål, også i forbindelse med innkjøp. Det kan oppstå arbeidsrettslige spørsmål knyttet til anskaffelser som bedriften skal gjennomføre, samt i forbindelse med kontraktsoppfølging.

Inventura besitter kompetanse innen ulike arbeidsrettslige områder og vi har en faggruppe sammensatt av jurister som kan bistå dere. Vårt hovedfokus er å kunne bidra til å finne gode løsninger med et lavest mulig konfliktnivå. Basert på samtaler, faglige innblikk og vurderinger, kan vi bidra til at arbeidsrettslige problemstillinger løses på best mulig måte.

Inventura har bred kompetanse og erfaring innen innkjøp, herunder innen offentlige anskaffelser. Ved gjennomføring av offentlige anskaffelser og i forbindelse med kontraktsoppfølging, kan det oppstå ulike arbeidsrettslige problemstillinger og vurderinger.

Områder hvor Inventura kan bistå:

  • Virksomhetsoverdragelse, herunder hvilke virkninger som inntrer ved krav om virksomhetsoverdragelse i offentlige kontrakter
  • Regulering av lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter
  • Krav og virkninger ved bruk av innleid arbeidskraft

Dette, og andre arbeidsrettslige problemstillinger, kan vi håndtere i fellesskap med dere.